Фирма "Адванс" стана на 27 години!

"Адванс" във Фейсбук

Броячи

Tyxo.bg counter

 

Омекс® 2000 в. 3.9.2 - от 16.11.2017 г.

Дата: 2017-11-16

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/downloadНово!

Промени и новости във версия 3.9.2 от 16.11.2017 г.

- Модул Заплати – СИРВ - Съгласно чл.1, ал.9 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски: При сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са повече от договореното работно време, месечният размер на осигурителния доход може да бъде по-голям от установения със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година максимален месечен размер на осигурителния доход, като общият осигурителен доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, се ограничава до сбора на максималния месечен размер на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. Ограничаването се извършва, като се сумират осигурителните доходи за първия и всеки следващ месец до достигане на сбора от максималните месечни размери на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. Според разяснително писмо 26-О-20/01.09.2017 на НАП максималният осигурителен доход надвишава нормативно определения максимален осигурителен доход в ЗБДОО единствено в месеци, в които отработените часове надвишават тези по договорено работно време, т.е. дните по петдневен календар, умножени по продължителността на деня.
Във връзка с прилагане на горния текст в меню „Настройка“ - "Общи параметри", секция „Общи“ е добавено ново поле  "Отчитане на макс. осигурителен доход за период на СИРВ".
 
Ако в полето  има отметка, максималният осигурителен доход за определен месец може да надвишава максималния осигурителен доход определен в ЗБДОО (2600 лв. за 2017 г.). Ако в полето няма отметка, максималният осигурителен доход не надвишава нормативната стойност.
ВНИМАНИЕ: След извършено безусловно обновяване на базата данни с версия 3.9.2, в новото поле „Отчитане на макс. осигурителен доход за период на СИРВ" автоматично ще бъде поставена отметка.

Поради специфични промени в суми за минали месеци, горните клаузи се прилагат, ако са изпълнени ВСИЧКИ долуописани условия:
• Месецът за изчисление текущ или предходен се обработва с версия 3.9.2;
• Предходният на текущия месец трябва да е приключен с версия 3.9.1.
 Пример: при инсталирана версия 3.9.1 за м.10.2017 и 3.9.2 за м.11.2017 новият алгоритъм ще се прилага за месеците от 11.2017 нататък. При инсталирана версия 3.9.2. за м.11.2017 и работа дотогава с версия 3.9.0 или по-ниски, новият алгоритъм ще се прилага за месеци от 12.2017 нататък;
• Началният месец на периода на СИРВ е през 2017 г. и следващи;
• Осигурителния код за месеца е 16 и коректно са въведени броят месеци и поредният месец на СИРВ в перо с вход 79.Часове над графика-сум. отчитане>=2015;
• Да има отметка в поле „Отчитане на макс. осигурителен доход за период на СИРВ";
Ако някое от горните условия е нарушено, максималният осигурителен доход е равен на този в ЗБДОО. Ако горните условия са изпълнени, се пресмята остатъчния допустим доход за периода на СИРВ, който се получава като от максималния доход за целия период на СИРВ се извадят осигурителните доходи за отминалите месеци, вкл. другите ДОО доходи. В максималния осигурителен доход за всеки месец (калкулиран или равен на този в ЗБДОО) се включват и другите ДОО доходи, въведени в данните на служителя, т.е. осигурителният доход не може да надвишава максималния осигурителен доход минус другите ДОО доходи.

 

А) Ако остатъчният допустим доход надвишава максималния осигурителен доход по ЗБДОО, той се приема за максимум през месеца, ако са изпълнени следните условия:
• Отработените дни + други дни с осигурителна вноска надвишават дните по 5-дневен календар;
• За месеца има отметка в поле " Отчитане на макс. осигурителен доход за период на СИРВ" (меню Настройка-Общи параметри);
Ако едно от тези условия е нарушено, за максимум се приема максималния осигурителен доход по ЗБДОО.

Пример 1: Месец 11.2017 г. е втори от 3-месечен период  10.2017-12.2017. През м.10.2017 осигурителният доход на лицето е бил 2134 лв. Тогава остатъчният допустим доход за периода към началото на месец 11.2017 г. е 3*2600-2134=5666 лв. При удовлетворени описаните условия максимумът за месеца е 5666 лв., в противен случай - 2600 лв.

Пример 1А: Месец 11.2017 е втори от 3-месечен период 10.2017-12.2017. През м.10.2017 осигурителният доход на лицето е бил 2134 лв., а от друг ДОО доход - 500 лв. Тогава остатъчният допустим доход за периода към началото на месец 11.2017 г. е 3*2600-2134-500=5166 лв. При удовлетворени описаните условия максимумът за месец 11.2017 е 5166 лв., в противен случай - 2600 лв. Ако през ноември има друг ДОО доход 300 лв., осигурителният му доход не трябва да надвишава 5166-300=4866 лв., съответно 2600-300=2300 лв. в двата варианта.

 

Б) Ако остатъчният допустим доход не надвишава максималния осигурителен доход по ЗБДОО, той се приема за максимум за месеца.

Пример 2: Месец 12.2017 е трети от 3-месечен период 10.2017-12.2017, като служителя е с ФРЗ 3000 лв. През месец 10.2017 осигурителния доход на лицето е бил 3000 лв., а през месец 11.2017 - 2500 лв. Остатъчният допустим за периода към началото на месец 12.2017 е 3*2600-3000-2500=2300 лв. Този доход се приема безусловно за максимум през 12.2017, тъй като при неговото надвишаване максималният осигурителен доход за целия период на СИРВ би надхвърлил 3*2600=7800 лв.
Важна забележка: При въвеждане на стари отсъствия е възможно да се наруши клаузата на ал.9 за освобождаване на максималния осигурителен доход над 2600 лв. -  т.е. отработените и други дни с осигурителна вноска да престанат да надвишават 5-дневния норматив. В този случай осигурителният доход за стария месец се сторнира рязко, ако е бил доста над 2600 лв.

 

Пример 3: Работникът е имал 23 отработени дни през м.11.2017, които са повече от 5-дневния норматив от 22 дни. Осигурителният му доход е бил 4000, тъй като са изпълнени условията на ал.9. Но през м.12.2017 се въвежда 1 ден неплатен, заменящ отработен ден, като брутното възнаграждение се сторнира със 150 лв. Но отработените дни стават 22 и вече не превишават 5-дневния норматив. При това положение осигурителният доход ще стане 2600 лв., т.е. с 1400 лв. по-малко от начисления през м.11.2017 г.

 

При промени минал месец се следи, да не се надвишава максималния осигурителен доход за целия период на СИРВ: 
- за месеци, в които максималният осигурителен доход (ред 88 в екран „Суми за минали месеци“) е над 2600 лв. и осигурителната база е над 2600 лв. (ред 87), след изпълнена промяна минал месец, новият осигурителен доход няма да надвишава стария, т.е. запазва се стойността в ред 87. Това се прави, за да се избегне надвишаване на максималния осигурителен доход за периода на СИРВ при неизпълнена промяна за минал месец за всеки месец от периода.
- през всеки месец от СИРВ максималният осигурителен доход се следи така, че да не се надвишава максималният осигурителен доход за периода на СИРВ.

Пример 4:  Текущ месец 01.2018 г. На служител е начислено допълнително възнаграждение чрез промени минал месец - по 500 лв. за трите месеца при период на   СИРВ от м.10 до м.12.2017г.  За м.10.2017 и м.12.2017 служителя е имал отработени дни над  5 дневния норматив, а за м.11.2017 - под норматива.  В долните таблици е показана стойността преди и след промяната в следните редове в екран „Суми за минали месеци“:
Показател-преди промени минал месец 10.2017 11.2017 12.2017
ред 87 „Осигурителна база“ 5000 2600 200
ред 88 „Макс. осиг. доход“ 7800 2600 200
ред 6 „ФРЗ“ 5000 3000 2000
Показател- след промени минал месец 10.2017 11.2017 12.2017
ред 87 „Осигурителна база“ 5000 2600 200
ред 88 „Макс. осиг. доход“ 7800 2600 200
ред 6 „ФРЗ“ 5500 3500 2500

Показател-преди промени минал месец 10.2017 11.2017 12.2017
ред 87 „Осигурителна база“ 1500 2600 3700
ред 88 „Макс. осиг. доход“ 7800 2600 3700
ред 6 „ФРЗ“ 1500 3000 4000
Показател- след промени минал месец 10.2017 11.2017 12.2017
ред 87 „Осигурителна база“ 2000 2600 3200
ред 88 „Макс. осиг. доход“ 7800 2600 3200
ред 6 „ФРЗ“ 2000 3500 4500

С оглед избягване на всякакви случаи на надвишаване на максималния осигурителен доход е препоръчително промените минал месец да се изпълняват за всички месеци от периода на СИРВ и е абсолютно задължително изпълнението да е в хронологичен ред!
Обръщаме внимание, че месечното нетно възнаграждение може да бъде по-голямо от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, в случаите по чл.6, ал. 15 КСО - за лицата работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец (т.6 от Указания на НОИ относно Парични възнаграждения при временна неработоспособност). 

 

- Модул Заплати - Добавен е нов ред в екран „Суми за минали месеци” – 88.Макс.Осиг. доход. След приключване на месеца с версия 3.9.2, редът ще се попълни автоматично за 1 година назад в екран „Суми за минали месеци”. На този ред  ще се записва нормативно определения максимален осигурителен в ЗБДОО, като  за служители на СИРВ за повече от един месец, ще се записва преизчисления осигурителен доход + допълнителните ограничения, при удовлетворени описаните условия по-горе.
Пример 5: Месец 11.2017 г. е втори от 3-месечен период 10.2017-12.2017. През м.10.2017 осигурителният доход на лицето е бил 2600 лв. Тогава остатъчният допустим максимален осигурителен доход за периода към началото на месец 11.2017 г. ще е 3*2600-2600=5200 лв. При удовлетворени описаните условия максимумът за месеца ще е 5200 лв., в противен случай - 2600 лв., и съответно една от двете стойности ще се запише в ред 88 в „Суми за минали месеци“. Новият ред е добавен за избор в меню „Документи“ – „Таблици“, секция „Суми и осигуровки” с наименование „Максимален осигурителен доход“.

- Модул Заплати – Увеличен е броят на работните смени от 97 на 190. Във връзка с добавената възможност, при печат на присъствена форма или графици от Документи – Таблици, е направена промяна и смените ще излизат с имена, както следва:  Пример: смяна с номер 37 ще е с име "С037", вместо "СМ37" (както е до версия 3.9.1).

 

- Модул Заплати:
- При изготвяне на Болнични към НОИ, в придружителното писмо (Pril12.pdf) са добавени подписи (общо три) за представляващия/те осигурителя/дружеството/самоосигуряващото се лице. 
- Отстранен проблем с формиране на осигурителна база при начисляване на извънреден труд чрез промени минал месец и използване на операция "Допълнителни почасови плащания".  
- Отстранен проблем с визуализация на проценти за осигурителни вноски в Общо осчетоводяване при избрана селекция „Родени преди 60 г.“;
- Отстранен проблем с вноска за учителски пенсионен фонд (УчПФ) върху социални разходи в универсална форма „Справка-декларация“.
- Отстранен проблем, свързан с генериране на празни експортни файлове.

- Статистическа форма - Променени са формули в клетки 33К, 35К и 35М. Там беше записан трети месец, вместо съответно 8-ми и 10-ти месец.
В генерираната с натрупване статистическа форма за всяка фирма (трябва да се влезне в страница "Сметки" и да се поправят формулите в следните клетки:
- в ред 33, колона К трябва да има следната формула ='8'!$W$59+'8'!$W$60+'8'!$W$61+'8'!$W$62+'8'!$W$63 (заменя се цифрата 3 с цифрата 8)
- в ред 35, колона К трябва да има следната формула ='8'!$W$15+'8'!$W$17 (заменя се цифрата 3 с цифрата 8)
- в ред 35, колона М трябва да има следната формула ='10'!$W$15+'10'!$W$17 (заменя се цифрата 3 с цифрата 10). 
В макет recwin_2017.xls, намиращ се в ..\bin\orders също са коригирани гореизброените формули и потребител, за който е трудно да коригира формата с натрупаните до този момент статистически данни, може да прегенерира отново статистическата форма за всички месеци от началото на годината, като предварително изтрие генерираната статистическа форма, намираща се за всяка база в ..\bin\orders\XXX\recwin_2017.xls , където ХХХ е номера на базата (който може да се види в системната информация).

 

Най-продавани

Интернет карта "ДАКСИ" 20 лева

Интернет карта "ДАКСИ" 20 лева

-5%
Цена:19.00лв.
Каталожна цена:20.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена:19.00лв.
Каталожна цена:20.00лв.
Отстъпка:1.00лв. (5.00%)
Tube Hedzzz - Back To The Bluezzz

Tube Hedzzz - Back To The Bluezzz

-10%
Цена:8.99лв.
Каталожна цена:9.99лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена:8.99лв.
Каталожна цена:9.99лв.
Отстъпка:1.00лв. (10.00%)
Върни До Горе