Фирма "Адванс" стана на 27 години!

"Адванс" във Фейсбук

Броячи

Tyxo.bg counter

 

Омекс® 2000 в. 3.9.5 - от 04.01.2018 г.

Дата: 2018-01-04

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/downloadНово!

 

Промени и новости във версия 3.95 от 04.01.2018 г.

 

Модул Заплати - Отстранен проблем при закръгление на дължимия годишен данък, проявяващ се само във версия 3.9.4. Необходимо е всички потребители, инсталирали версия 3.9.4, да инсталират версия 3.9.5, като обърнат внимание на следните особености:

1. Извадилите годишни служебни бележки за ДДФЛ и изплатили/приключили месеца с версия 3.9.3 - запазват нещата без промяна - с версия 3.9.5 резултатите са идентични. Същото се отнася за извадилите годишни служебни бележки с версия 3.9.4, стартирана с опция calcver=393.


2. Извадилите годишни служебни бележки за ДДФЛ с версия 3.9.4, но неизплатили/неприключили месеца - изваждат наново бележките с версия 3.9.5


3. За извадилите годишни служебни бележки за ДДФЛ и изплатили/приключили месеца с версия 3.9.4: през м. януари 2018 също е допустимо годишно преизчисление (независимо дали данъчната година приключва до 11.2017 или 12.2017). Ако данъчната година е до 11.2017, отново в удръжки се въвежда  "Годишно преизчисление ДДФЛ" (или "Годишно преизчисление ДДФЛ инвалиди"), като отново се въвеждат броят деца по чл.22в ЗДДФЛ и броят деца по чл.22г ЗДДФЛ.

Промени и новости във версия 3.9.4 от 28.12.2017 г.

- Oтразени са промените в осигурителните параметри за 2018 г.:
• МРЗ от 01.01.2018 г. – 510 лв.
• Минимални осигурителни доходи  и процент за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности;  
• От 01.01.2018 г. е  увеличен размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт, от който - 0,56 за сметка на осигурителя и  0,44 за сметка на осигуреното лице (чл. 6, ал. 1, т. 4 от КСО). 
• От 01.01.2018 г. е  увеличен размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” за морските лица с 2 процентни пункта. (чл. 4а от КСО).
• Минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 2018г. е в размер на 510 лв. 
• Увеличен е минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 350 лв.;
• Увеличен е размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – от 340 на 380 лв.;
• Запазен е максималния осигурителен доход за всички осигурени лица -  2600 лв.;
ВАЖНО: За да се извърши актуализацията в осигурителните параметри  е необходимо в меню „Настройка” – „Класове професии”, „Общи параметри” и „Осигурителни конфигурации”  да се натисне бутон <Инициализация>.

- С Преходните и Заключителните разпоредби на ЗБДОО за 2018 г. (приет с ДВ бр. 99, от 12.12.2017г.) са направени промени и в КСО. 
- От 2018 г. отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението (ал.2 на  чл.42 от КСО е отменена).
- В изброяването по чл. 54б, ал. 3 от КСО на основания за прекратяване на осигуряването по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител и по други специални закони, при които паричното обезщетение за безработица се изплаща за срок 4 месеца и е в минимален размер, са допълнени чл. 331 от КТ и чл. 107а от ЗДСл. В тази връзка е необходимо в Омекс®2000, в меню „Настройка“–„Номенклатури”–„Основания за напускане“, да се създадат нови основания по чл.331 от КТ и чл.107а от ЗДСл с код 2, които ще се ползват от 2018 г. 
Важна забележка: Не променяйте кода на съществуващите основания по чл.331 от КТ и чл.107а от ЗДСл, ползвани до 2017 г., тъй като това ще доведе до промяна в данните на служителите напуснали преди 2018 г.!
- Модул Заплати – Работни смени - Добавен е нов вариант за избор на работни смени в личен календар на служителя и в календар на звено от структурата.
След позициониране на ден от календара,  при натискане на клавиш от клавиатурата -  цифра, буква или изписване на дума (независимо дали на кирилица или латиница), се показва диалог с поле за въвеждане на текст за търсене и списъка на смените под него. Символът, който е бил натиснат от клавиатурата се въвежда автоматично в полето за търсене. При промяна на текста за търсене автоматично се филтрира списъка със смените.
Пример 1: Ако трябва да се избере смяна с номер 17, след позициониране на ден от календара и изписване на цифра 17, ще се покаже списък с избрана 17 смяна и всички други смени, които съдържат в номера или името си цифрата 17.

Пример 2: Ако трябва да се избере смяна по име,  след позициониране на ден от календара и изписване на името или част от него, ще се покаже списък за избор с маркирана първата смяна с това име и всички други смени, които съдържат в името си думата написана в полето за търсене.
Потвърждаване на избраната смяна се извършва чрез натискане на Enter, с двоен клик с ляв бутон на мишката, или с натискане на бутон „Избор“. При отказ на потребителя от избор на смяна, формата се затваря.
Забележка: Запазен и стария вариант за избор на работни смени чрез десен бутон и избор на „Смени“ от падащото меню.

 

- Модул Заплати – Разплащателни пера - Добавена е нова зависимост на двупараметрични разплащателни пера: "15. Процент от суматор/отработени дни". Разликата при пресмятане на дневни/часови бази при двете зависимости "Процент суматор" е следната:
• при зависимост "8. Процент от суматор" дневната база се пресмята от сумата от стойностите за пълен месец на разплащателните пера в избрания суматор, разделена на работните дни за месеца или средностатистическия брой работни дни, ако е маркиран флаг "Статистически брой работни дни".
• при зависимост "15. Процент от суматор/отработени дни" дневната база се пресмята от сумата от реалните стойности на разплащателните пера в избрания суматор, разделена на отработените дни за месеца. При нулеви отработени дни дневната база се пресмята от сумата от стойностите за пълен месец на разплащателните пера в избрания суматор, разделена на работните дни за месеца.
При работа с новата зависимост е препоръчително в избрания суматор да са включени само разплащателни пера, свързани с отработените дни (а не примерно платен отпуск, обезщетение при съкращение и др.

 

Модул Заплати - във версия 3.9.4 настройката "Копиране на данни за заплата при месечно приключване" е преместена от настройките на Омекс Сървър  (таб „Изчисления“), в настройките на Омекс®2000 - меню "Настройка" - "Общи параметри"- таб "Общи".
С преместването на тази настройка се дава възможност за всяка база в Омекс®2000 да има индивидуална настройка на опцията "Копиране на данни за заплата при месечно приключване".
При актуализиране към версия 3.9.4 се извършва автоматично "преместване" на настройката. 
Важни особености:
- Ако в предходните версии на Омекс®2000 е имало отметка в полето на сървърната настройка, то след актуализиране към версия 3.9.4 във всички бази ще ИМА отметка в поле "Копиране на данни за заплати при месечно приключване" в "Общи параметри".
- Ако в предходните версии на Омекс®2000 НЕ Е  имало отметка в полето на сървърната настройка, то след актуализиране към версия 3.9.4 във всички бази НЯМА ДА има отметка в поле "Копиране на данни за заплати при месечно приключване" в "Общи параметри".
- При добавяне на празна база във версия 3.9.4 и по-високи, по подразбиране в полето "Копиране на данни за заплати при месечно приключване" в "Общи параметри" ИМА отметка.
- При пълна инсталация на Омекс®2000 с версия 3.9.4, по подразбиране в полето "Копиране на данни за заплати при месечно приключване" в "Общи параметри" ИМА отметка.
- При добавяне на база от архив с по-ниска от 3.9.4 версия отметката:
  - автоматично се добавя, когато в  Настройки на Омекс Сървър - таб "Изчисления" в поле "Пренос заплата при месечно приключване" има отметка.
  - автоматично НЕ СЕ добавя, когато в  Настройки на Омекс Сървър - таб "Изчисления" в поле "Пренос заплата при месечно приключване" НЯМАотметка.

Когато в поле "Копиране на данни за заплати при месечно приключване" има отметка, поле "Елементи" вдясно става активно и чрез бутона с трите точки могат да се маркират или не желаните елементи за копиране в данни за заплати.

 

- Модул Заплати - Прецизирана е калкулацията на обезщетението за неизползван отпуск (стандартни пресмятания „7.Неизползван отпуск“ и „37.Неизползв.отп.-автоматично дни“): винаги се отчита спрямо месеца и годината на датата на напускане (независимо дали е последният работен или първият неработен ден), след което се прилага ал.1 на чл.177 от КТ (търси се предходен месец с поне 10 отработени дни). Такова е и становището на МТСП,  изразено в „РАЗЯСНЕНИЕ  ОТ 6.10.2010 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 228 ОТ КТ“.
Пример 1:  Текущ месец на обработка на заплати е юли 2017 г. Служителя е с дата на напускане 30.06.2017 г. Има въведено обезщетение по чл.224. Базата за отпуск е от месец май 2017 г.,  ако в него има 10 или повече отработени дни.
Пример 2: Текущ месец на обработка на заплати е март 2017 г.  Служителят напуска на 31.03.2017. Има въведено обезщетение по чл.224. Базата за отпуск е от месец февруари 2017 г., ако в него има 10 или повече отработени дни.

- Модул Заплати – добавена е възможност за обработка  на болничен в „Документи за НОИ“  без въвеждане на разплащателно перо и отсъствие за съответния период, в случаи на болничен за трудоустрояване. За коректно генериране на  приложение 9 е необходимо: в  „Основни данни на служителя“, в секция "Облекчения" да е избрано "Трудоустроен" или "Трудоустроен инвалид", 
за "Дата на трудоустрояване" на служителя да е въведена дата по-голяма или равна на началната дата на приложението, в „Документи за НОИ“, да НЕ Е избрано разплащателно перо. След попълване на данните по болничен за трудоустрояване в меню „Документи за НОИ“ и потвърждаване с ОК, ще излезе предупредително съобщение, след което ще се отворят за деклариране обстоятелствата по Приложение 9.

- Дневник болнични – добавени са колони с информация за лечебно заведение и диагноза. При генерирането на Дневник Болнични,  интерфейсно е променен екрана за избор на вид сортиране, като е добавен и нов вид – „по входящ номер“.

- Mодул Заплати – добавена е възможност за търсене на тип експорт по име или номер.

- Увеличен е размера за въвеждане до 255 символа на следните номенклатурни елементи и данни:
 - учебно заведение и квалификация в "Образование и квалификация";
 - име на структурно звено;
 - име на длъжност;

- Променена е версията на инсталиращата се по подразбиране СУБД Firebird. Премахната е досега използващата се при пълна инсталация версия 1.5 и на нейно място се инсталира версия 2.5.7.
- Модул Заплати:
 - Отстранен проблем в Декларация 1, в случаи с избран специфичен календар  и цял месец в неплатен отпуск без трудов стаж;
 - Отстранен проблем с увеличаването на трудовия стаж за вече напуснали служители;
 - При добавяне на персонални карти с отметка "Не затваряй диалога", след всяко натискане бутон ОК, редовете се визуализират в списъка с Персонални карти;
 - След настройка или редакция на ред в „Общо осчетоводяване“ и  натискане на бутон „Запис“,  курсорът остава на последно редактирания ред;
 - Отстранен проблем с визуализацията  на дублирани сметки от сметкоплана при настройка на страници за осчетоводяване към Ажур.  За целта е необходимо при актуализация на базите, задължително да се постави отметка в поле „Безусловно обновяване“.

Промените в НРВПО, свързани с отчетността и изчисляването на извънреден труд при СИРВ, в сила от 01.01.2018 г. ще бъдат реализирани в следваща версия на Омекс®2000.

 

Най-продавани

Интернет карта "ДАКСИ" 20 лева

Интернет карта "ДАКСИ" 20 лева

-5%
Цена:19.00лв.
Каталожна цена:20.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена:19.00лв.
Каталожна цена:20.00лв.
Отстъпка:1.00лв. (5.00%)
Tube Hedzzz - Back To The Bluezzz

Tube Hedzzz - Back To The Bluezzz

-10%
Цена:8.99лв.
Каталожна цена:9.99лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена:8.99лв.
Каталожна цена:9.99лв.
Отстъпка:1.00лв. (10.00%)
Върни До Горе