Фирма "Адванс" стана на 27 години!

"Адванс" във Фейсбук

Броячи

Tyxo.bg counter

 

Омекс® 2000 в. 3.9.6 - от 05.02.2018 г.

Дата: 2018-02-05

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/downloadНово!

Промени и новости във версия 3.9.6 от 05.02.2018 г.

- Коригирано неправилно орязване на края на старо отсъствие до последно число от текущия месец (проявява се при текущ месец с по-малко дни от предходния).
- Уеб Портал – отстранен проблем в списък отсъстващи - част от имената излизаха  със  знак  '-'.

 

Промени и новости във версия 3.9.6 от 29.01.2018 г.

 

- Отстранен проблем, при който в междинни месеци на СИРВ над 1 месец (код 16) излизаха извънредни часове в поле 16.8 на Декларация 1.
- Отстранен проблем в потребителски пресмятания 24 и 25.
- Отстранен проблем в декларация 6, за код доход 9 - годишно преизчисление.
- Отстранен проблем в Универсален експорт.

 

Промени и новости във версия 3.9.6 от 26.01.2018 г.

- Отстранен проблем за ЗО с код "110.Без ЗО". Проблемът се състоеше в начисляване на здравни осигуровки.
- Отстранен проблем при основни заплати във валута.

 

Промени и новости във версия 3.9.6 от 22.01.2018 г.

Модул Заплати - с ПМС 95/18.05.2017 са приети промени в НРВПО, влизащи в сила от 01.01.2018 г. и свързани с отчетността и изчисляването на извънреден труд при СИРВ:

 Чл. 9а. (1) Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. Работодателят запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях.
(2) През периода, за който е установено сумираното изчисляване, утвърдените поименни графици се изменят от работодателя при промяна на числеността на заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени.
(3) Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б.
(4) Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя по ал. 3 се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г., бр. 11 от 2008 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 95 и 106 от 2011 г. и бр. 21 и 49 от 2012 г.). Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време, както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта."
 
 Чл. 9б. (1) При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ се определя норма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.
(2) Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар.

 

 Чл. 9в. (1) Когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б, за недостигащите часове се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.
(2) Когато трудовото правоотношение на работник или служител е прекратено преди изтичането на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, и отработените от него часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б, за периода до датата на прекратяването се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.

 

Чл. 9г. Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни."

С описаните промени в ПМС 95 се регламентират задълженията на работодателите по организацията на СИРВ:
• Съставянето на предварителни графици и уведомяването на работниците;
• Начините за промени в графиците;
• Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по труда  - до 31 януари на следващата година  (чл.149, ал.2 КТ)

В тази връзка са направени промени при калкулирането на часовете:
1. При изчисляване на часовете нощният труд се индексира за работници на работни места с нормална продължителност на работния ден, но само за смени с 4 и повече часа нощен труд
2. При недостиг на часове те се прибавят като престой на работника не по негова вина, - чл.9в (в случаите на виновно поведение на работника се добавя отсъствие "Самоотлъчка"). Това означава, че недостигащите часове се включват в поле 16.7 и преработени в дни, се прибавят към поле 16.1 на Д1. В таблици - "Суми и осигуровки" е прибавена графа "Недостигащи часове по чл.9в НРВПО", в която излизат пресметнатите недостигащи часове както при приключване на периода на СИРВ, така и при преждевременно напускане.
3. Създадено е ново потребителско начисление с вход "86. Недостигащи часове“ . Входът му е автоматичен и отчита недостигащите часове за периодите на СИРВ според чл.9в НРВПО. Това разплащателно перо се използва за доплащане за часовете платен престой към пресмятания, зависещи от реалните отработени часове -  примерно потребителски пресмятания 15, 18, 25, 81, 82, 83, 84. Препоръчително е при създаване на перото в настройката да се дефинира като постоянно, с характер 12.Престой и да се добави в суматор ФРЗ със знак плюс.  Стойности по него ще се пресмятат в следните случаи:
• в текущия месец приключва периодът на СИРВ на работника (един или повече месеци) или работникът напуска и при неприключил период на СИРВ
• отработените часове през периода на СИРВ са по-малко от нормочасовете по чл.9б НРВПО
4. Указаната индексация на нощните часове в чл. 9а, 9б и 9в на НРВПО се отнася за пресмятането на трудов и осигурителен стаж, Декларация 1, документи за пенсиониране. В член 9г се изисква при отчетите към ИТ (Инспекцията по труда) часовете да се отчитат без индексация на нощните часове. За целта в рекапитулации,  схеми за осчетоводяване (елемент статистически данни) е прибавена графа "Извънредни часове по чл.9г НРВПО". В Таблици, от елемент „Суми и осигуровки“ е добавена графа "Извънредни часове по чл.9г НРВПО", с която се разпечатва поименен списък за произволен период.

- В екран „Суми минали месеци“ на служителя е добавен нов ред "89. Нощни часове". В него се извежда число с цяла част броя нощни часове и с дробна част - неиндексираните нощни часове. Пример: 24.09 означава 24 нощни часа, от които 9 часа неиндексирани нощни. По този начин (с дробна част за неиндексираните нощни часове) излизат в "Таблици" - "Суми и осигуровки" - "Нощни часове".
- В екран „Суми минали месеци“ на служителя е добавен нов ред "90. Недостигащи часове“. В него се извежда броя на недостигащите часове по чл. 9в от НРВПО. Съответно тези часове могат да се извадят от меню Документи – „Таблици“ – „Суми и осигуровки“ – „Недостигащи часове по чл.9в НРВПО“.

Забележка 1: Извънредните часове при СИРВ, както в Декларация 1, така в сведенията за ИТ, се отчитат към месеца на приключване на периода на СИРВ или на напускане на служителя.

Забележка 2: Както и досега, калкулацията на часове се извършва, само ако в начисленията на работника фигурира разплащателно перо потребителско пресмятане 70 при период на СИРВ-1 месец или потребителско пресмятане 79 при период на СИРВ над 1 месец (код 16).

Забележка 3: В извънредните часове по чл.9г се включват и ръчно въведени извънредни часове с характер "15. Извънредни часове".

Забележка 4: Тъй като в стари суми на месеци, приключени с версии, по-ниски от 3.9.5, не фигурира информация за нощните часове, извънредните часове по чл.9г за такива месеци се равняват на извънредните часове, отчетени със стандартна индексация.

 

НКПД 2011 - Отразени са промените в НКПД 2011 съгласно Заповед № РД01-1015/ 21.12.2017 г. на МТСП в сила от 01.01.2018 г. Промяната се състои в нови длъжностни наименования, както и в длъжности с променени кодове. За да се отразят промените е необходимо от меню „Настройка -> Номенклатури -> Професии по НКПД” чрез бутон <Изтриване на списъка> първо да се изтрие списъка. След това от бутон <Импорт> да се посочи и импортира файл NKPD2018_01 Import.txt, който се намира в BIN-директорията на инсталацията на Омекс®2000.  За актуализация на длъжностите с променени кодове е необходимо  да се стартира „Актуализация на кодове НКПД.2018” от меню „Сервиз -> Външни средства”. Конкретните промени в длъжностите може да видите в самата  Заповед № РД01-1015/ 21.12.2017 г.

Декларация 1 – от 01.01.2018 г. е добавен нов вид (код) за осигуряване - 99.  Този код се ползва за лицата, командировани или изпратени по реда на чл.121а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от КТ, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава членка на ЕС, държава-страна по Споразумението Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, не съответстват на законоустановените в Република България. 
 • Пример 1: Лице от България е командировано в Германия от 01.01.2018 г, като работните дни за Германия са 19, при законоустановени за България 22. В този случай е необходимо, да се създаде нов Специфичен календар (меню „Настройка“ – „Специфични календари“) с 19 работни дни. Този календар се залага в меню Основни данни на служителя – поле „Специфичен календар“. В меню „Трудов договори“,  в секция „Данни за заплата“, на поле „Код НОИ“ се избира код 99.
 • Пример 2: Лице от България е командировано в друга държава-членка на ЕС от 01.02.2018 г., с работно време 9 часа (при законоустановено работно време за България 8 часа). В този случай, е необходимо да се създаде нова длъжност (меню „Настройка“ – „Длъжности“), като на поле „Работно време (ч.)“ се зададе 9 часа. В меню „Трудови договори“, в секция „Данни за заплата“, се добавя нов ред, като се избира новата длъжност и на  поле „Код НОИ“ се избира код 99.
 
Модул Заплати – актуализирани са образците на служебни бележки при напускане за 2018 г. – "Справка ДДФЛ 2018 г. напускащ " , "Справка ДДФЛ 2018 г. напуснал", Справка ДДФЛ 2018 г. морски лица напускащ",  "Справка ДДФЛ 2018 г. морски лица напуснал". След обновяване на Омекс®2000 към версия 3.9.6 и стартиране на програмата, се отваря прозореца за Разархивиране на образци със списък на обновените документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи -> Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 3.9.6 с наименование NEWTEMPLATES_396.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000.

- Модул Заплати:
 - Въведен е контрол при въвеждане на номер на болничен лист в меню  "Документи за НОИ"  до 12 символа, с цел избягване на неволни грешки от потребителя;
 - Отстранен проблем с разлика в стотинки в Пълен фиш и Рекапитулация за вноска фонд „Пенсии“ – работодател;
 - Добавена проверка при опит за дублиране на отсъствие в  таб "Стари отсъствия"  (със статус неплатено) за един и същи период. В такива случаи, системата ще изведе предупредително съобщение;
 - В изходни документи (рекапитулации, страници за осчетоводяване и Таблици)   са нулирани счетоводните провизии за служители, назначени след края на текущия месец, т.е. назначени в следващ месец;
 - Отстранен проблем с ненулиране  на стойността в поле Дни/часове след месечно приключване, при добавени проекти с избрана опция в поле запазване - "Запазва се, като се нулира полето "Дни/часове";
 - Коригирано пресмятане на платен отпуск - брутна заплата текущ месец (стандартни пресмятания 12, 13, 22 и 23) при заплата във валутни единици, променяща се през текущия месец.

 - Модул Хонорари - интерфейсът за други ДОО,ЗО доходи и доброволни вноски е увеличен на 4 години.  Най-новата година се показва най-отпред в таблицата, и вноските са групирани по години (досега бяха групирани по вноски).
 - Модул Хонорари - актуализиран е образецът на „Служебна бележка 2018 за избрания хонорар”. Добавена е "Хонорар-сметка 2018 г. със служебна бележка". След обновяване на Омекс®2000 към версия 3.9.6 и стартиране на програмата, се отваря прозореца за Разархивиране на образци със списък на обновените документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи -> Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 3.9.6 с наименование NEWTEMPLATES_396.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000.
Забележка: Образецът на Хонорар-сметка 2018 г. със служебна бележка" не е променян спрямо 2015 г., само е актуализирана годината.

 - Импорт на данни - Ограничено е импортирането на повече от 190 смени. Импортерът извежда съобщение за смените над 190-тата, които не са импортирани. В случай, че в бази с по-стари версии има импортирани повече от 190 смени, то при отварянето на такава база се извежда списък на излишните смени. Потребителят трябва да ги изтрие от Настройка - Работни смени, защото излишните смени с техните интервали не се вземат предвид при изчисляването на отработените часове на служителите.

 - Настройки на Омекс Сървър - добавена е нова настройка на Омекс Сървър - създаване на архив на конфиг. база преди обновяване. По подразбиране, настройката е включена.
Архивът на конфиг. база - под Firebird или MSSQL - се създава в посочената директория за архиви в настройката на Омекс Сървър. Това е поле "Пътека за архивите" и указаната в него директория D:\SQL2014_DATA\SQL2014_Archives\.
Името на архива на конфиг базата има следната структура: OmeksConfig_VVV_YYYYMMDD_HHMMSS.??? където
- VVV e версията на конфиг. база преди актуализиране.
- YYYYMMDD - текущата дата
- HHMMSS - часа, в който се извършва архивирането.
- ??? - съответното разширение за SQ  Server  - bak или Firebird - gbk
Пътеката на архива на конфиг. базата се записва и в лог-файла на актуализиращото приложение Update2k.exe. Запис на актуализирането и архив на конфиг. база се създават само когато актуализирането се извършва през Омекс Интегратор. При директно отваряне на по-стара версия на база и автоматично обновяване, архив на конфиг. база не се създава.

- Настройки на Омекс Сървър - в Интегратор - Настройки на Омекс Сървър (в ТАБ Комуникация) и Настройки на Омекс 2000 (в ТАБ Комуникация) е добавена настройка за допълнителен команден порт.
По подразбиране номерът на порта е 8922. Този номер трябва да е един и същ както в настройките на Омекс Сървър, така и в Омекс 2000. Ако по някаква причина номерът на този порт трябва да бъде различен от номера по подразбиране, то новият номер трябва да се въведе както в настройките на Омекс Сървър, така и в настройките на Омекс 2000, като след промяната и двете трябва да се рестартират. Вторият команден порт служи за прекъсване на дълги операции, каквато може да бъде например генерирането на таблица или на стандартна рекапитулация.

Модул Web Портал - Добавена е нова настройка в конфигуратора на портала - "Показване на всички имена на служителите". Настройката се намира в страницата "Други" в настройките на конфигурацията, като по подразбиране НЯМА отметка в полето.
Настройката е индивидуална за всяка конфигурация.
 В екраните на портала настройката се отразява по следния начин:
 - ако в полето има отметка, на всички места, където се избират служители (падащите менюта за ръководители и за заместници, графици на подчинени, заявления на подчинени, списъци с отсъстващи) се показват трите имена на съответния служител.

Най-продавани

Интернет карта "ДАКСИ" 20 лева

Интернет карта "ДАКСИ" 20 лева

-5%
Цена:19.00лв.
Каталожна цена:20.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена:19.00лв.
Каталожна цена:20.00лв.
Отстъпка:1.00лв. (5.00%)
Tube Hedzzz - Back To The Bluezzz

Tube Hedzzz - Back To The Bluezzz

-10%
Цена:8.99лв.
Каталожна цена:9.99лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена:8.99лв.
Каталожна цена:9.99лв.
Отстъпка:1.00лв. (10.00%)
Върни До Горе