Фирма "Адванс" стана на 27 години!

"Адванс" във Фейсбук

Броячи

Tyxo.bg counter

 

Омекс® 2000 в. 3.9.7 - от 27.03.2018 г.

Дата: 2018-03-13

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/downloadНово!

Промени и новости във версия 3.9.7 от 27.03.2018 г.

- Отстранен проблем с пресмятане на трудов стаж при пренос от трудов договор (независимо дали е извършено ръчно, с групова операция или при месечно приключване). 
Забележка: При повече служители в базата, за коригиране на вече прехвърлен стаж, може да се изпълни групова операция „Копиране на данни в заплати“, с избрана опция на документи за прехвърляне -  „Безусловно“.

- Уеб Портал – отстранен проблем с показване на имена на заместници и ръководители, когато НЕ е маркирана опцията „Показване на всички имена“.

 

Промени и новости във версия 3.9.7 от 13.03.2018 г.

- Отстранен проблем с автоматична актуализация на клиентски модули при изключен http протокол на порт за данни. Тъй като проблемът е в клиентския комуникационен модул, при всички случаи препоръчваме включването на http протокола с цел безпроблемна актуализация в бъдеще.

- Отстранен проблем със страниране на фишове.

- Отстранен проблем с възстановяване на макети на документи при актуализация на версия 3.95 и по-стари.

- Отстранен проблем със селекции с условия по перо и сума.

Промени и новости във версия 3.9.7 от 01.03.2018 г.

- Добавен е бутон „Защита на личните данни“  , който отвежда до страница „GDPR“ в сайта на ОмегаСофт ООД, в която сме публикували синтезирана информация за общите положения при прилагането на „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)“.
ВАЖНО! Публикуваната информация не може и не трябва да бъде използвана в качеството на юридически съвет.
Надзорният орган по Регламент 2016/679  е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Регламентът създава възможност за консултации с надзорния орган, който да издаде препоръки по предприемане на мерки.

 

-Модул Заплати - В меню "Основни данни" на служителя е добавено ново поле, в което се въвеждат неиндексираните нощни часове (часове, които не се умножават с коефициент 8/7 при калкулиране на отработени часове за осигурителен стаж и обезщетения от НОИ).
Пример: Отработени часове – 180, нощни часове - 20, от тях неиндексирани – 10 часа. Тогава отработените часове за преработка и потребителско пресмятане „25. Брой отраб.часове с индекс на нощните“ ще са 180+(20-10)*1/7 = 181.429 часа.
Забележка: Нощните и неиндексираните нощни часове се въвеждат, само при ръчно въвеждане И на отработените часове, т.е. ако в полето "Брой отработени часове" е въведена ненулева стойност.  В противен случай, отработените, нощните и неиндексираните нощни се броят автоматично според въведения сменен календар.
- Създадено е ново потребителско начисление "87. Брой отработени часове без индексация на нощните" според чл.9г от НРВПО. Досега съществуващото потребителско пресмятане „25. Брой отраб.часове с индекс. на нощните“ пресмята броя отработени часове с индексация на нощните според чл.9а от НРВПО.  При въведени сменни графици – личен календар или календар на звеното, нощните часове се индексират според часовите интервали на въведените смени по график. Ако отработените и нощните часове се въвеждат ръчно в "Общи данни", и двете числа следва да бъдат въведени без индексация на нощните часове. 
Забележка: Ако за калкулациите се използват сменни графици (личен календар или календар на звеното), то полетата с отработени и нощни часове в "Общи данни" трябва да са нулирани!
Пример: Отработени часове - 120, нощни часове - 20. Тогава при калкулации за СИРВ по чл.9а от НРВПО ще се пресметнат 122.857 отработени часа. При потребителско пресмятане „25. Брой отраб.часове с индекс. на нощните“ ще се калкулират също 122.857 часа, докато по потребителско пресмятане „87. Брой отработени часове без индексация на нощните“  според чл.9г  от НРВПО ще се пресметнат 120 часа.
- Модул Заплати – във връзка с добавеното в предходна версия потребителско начисление - "86. Недостигащи часове“, правим следните пояснения:  по разплащателното перо се калкулират добавени суми за престой. При използване на стандартна схема с основна заплата (стандартно пресмятане 1), използване на такова разплащателно перо не е необходимо. Перото се използва в следните случаи:
    • за доплащане за часовете платен престой към пресмятания, зависещи от реалните отработени часове -  примерно потребителски пресмятания 15, 18, 25, 73 и 74 (при НОИ код 16). В този случай такива разплащателни пера се групират в суматор и добавката за престой се настройва със зависимост 100% от този суматор;
    • при основна заплата и клас, формирани по часова ставка (тарифна заплата) - стандартни пресмятания 23, 24, 57. Разплащателното перо се настройва със зависимост 100% от брутната заплата;
    • в случай на недостиг на отработени часове и нулеви отработени дни в последния месец на отчитането (през целия месец - в болнични, неплатени или напуснал). Разплащателното перо се настройва със зависимост 100% от брутната заплата;

- В меню „Документи за НОИ“ е добавено ново поле „Причина“. В него се извежда списък за избор с кодовете на причините за временна нетрудоспособност. Полето не е със задължителен характер за попълване.
- Дневник болнични – добавени са нови колони с данни за: работни дни,  календарни дни и код причина за временна нетрудоспособност;

- Модул Заплати - при напускащи преди края на годината служители, дните полагаем отпуск за текущата година се редуцират след приключване на месеца, в който е изплатено обезщетение за неползван отпуск. Този месец може да е месецът на напускане или следващият го месец. Ако не се полага такова обезщетение, дните полагаем отпуск се редуцират в месеца на напускане.

Пример: Служителят напуска на 30.06.2018 г. За цялата 2018 г. му се полагат 20 дни, но при напускане на 30.06.2018 г. се дължи обезщетение за неползван отпуск 10 дни. В зависимост от вече използваните дни, полагаемите дни ще се редуцират както следва: 
    а) вече са ползвани 12 дни. Тогава обезщетение неползван отпуск не се полага и при приключване на месец 06.2018 г. в суматори по отсъствия за 2018 година ще има полагащи се дни - 12, ползвани дни - 12.
    б) вече са ползвани 2 дни. В месец 06.2018 г. е изплатено обезщетение по чл.224 КТ за 8 дни. След приключване на месец 06.2018 г. в суматори по отсъствия за 2018 година ще има полагащи се дни - 10, ползвани дни - 2, изплатени дни - 8.
    в) вече са ползвани 2 дни. В месец 06.2018 г. НЕ Е изплатено обезщетение по чл.224 КТ. След приключване на месец 06.2018 г. в суматори по отсъствия за 2018 година ще има полагащи се дни - 20, ползвани дни - 2. В месец 07.2018 г. е изплатено обезщетението по чл.224 КТ за 8 дни. След приключване на месец 07.2018 г. в таблицата за 2018 година ще има полагащи се дни - 10, ползвани дни - 2, изплатени дни - 8.

- Ред на ползване на отпуски - добавена е възможност за премахване на индивидуалния ред на ползване на платен отпуск на служителя (както индивидуално, така и групово).  За целта на бутон  "Ред на ползване" са добавени две опции - Добавяне/Редакция и Премахване. В случай, че служителят няма зададен индивидуален ред на ползване е разрешена само опцията „Добавяне“. В случай, че служителят има вече зададен индивидуален ред на ползване са разрешени опциите "Редакция" и „Премахване". Добавена е и индикация за това, дали служителят има зададен индивидуален ред на ползване или не. Това е реализирано чрез различна икона на бутон „Ред на ползване“, както следва: 
При незададен индивидуален ред, иконата е различна от тази при зададен индивидуален ред.

  
- Трудова кариера – добавена е възможност за автоматично прехвърляне на трудов стаж от въведени данни в меню „Трудова кариера“ при добавяне (или редакция) на трудов договор. Това е реализирано чрез бутон „Прехвърляне от тр.кариера“.
При натискане на този бутон, се появява списък за избор на вид трудов стаж за прехвърляне (общ, по специалността, в отрасъла), и в зависимост от избраното се прехвърлят стажовете от трудовата кариера към датата на влизане в сила на трудовия договор. При прехвърляне на трудовият стаж, се вземат предвид следните зависимости спрямо въведения период на трудовата кариера и датата на договора:  
 - ако датата на договора е по-малка от началната дата на съответния период от трудовата кариера, то този период не се отчита и няма да бъде прехвърлен трудов стаж;
 - ако дата на договора е по-голяма от крайната дата на периода за трудова кариера се взима цялата трудова кариера и ще се прехвърли целият трудов стаж;
 - ако датата на трудовия договор се застъпва с периода на трудовата кариера - изчислява се трудовият стаж от началната дата на трудовата кариера до датата на трудовия договор;   
 - ако датата на трудовия договор е равна на крайната дата на периода на трудовата кариера - в този случай се изчислява трудов стаж от началната дата на трудовата кариера до дата на трудовия договор минус един ден.

- Документи – в меню „Таблици“ е  преработено извеждането на трудов стаж. Колоните за трудов стаж  от групи  "Данни за заплата" и  "Трудов договор" вече се извеждат във формат XX г. YY м. ZZ д. Ако за таблицата е маркирана опцията "Експортна таблица" или за съответната колона е маркирана опцията "Данните от колоната се извеждат в експортен формат", то стажът се извежда във формат XXYYZZ.
- Модул Заплати – в меню „Отсъствия“ са направени промени в екранния интерфейс в таб „Провизии“.  Добавена е колона "Провизия" за разделите "Статус в началото на месеца" и  "Статус в края на месеца".
- Модул Заплати – отстранен проблем при изчисляване на работни дни за отсъствия, свършващи в бъдещ период (за служители с бройка различна от 1 за минал период.) За преизчисляване на  вече въведени такива отсъствия преди актуализация с версия 3.9.7 е добавено ново средство в меню „Сервиз” – „Външни средства” – „ Средство за изчисляване на брой раб. дни за отсъствия свършващи в бъдещ период“. При стартиране на средството ще се изведе списък с маркирани всички отсъствия в базата и период по подразбиране с началната дата 1-во  число на следващия месец (спрямо текущия месец на заплати) и  крайната дата - 31.12.2040. След натискане на бутон Старт и избор на селекция, ще се извърши обработка и в прозорец „Резултат“ ще се изведе информация по служители, с преизчислените дни по отсъствия.
 
- Декларация 1:
 - Отстранен проблем в полета 12.1, 12.2 и 12.3 за вид осигурен 99 (командировани в чужбина);
 - Отстранен проблем в поле 34 за вид осигурен 92 (морски лица);

 

- Модул Хонорари - в разплащателните пера, за плащане с вход 17. Брой часове е добавена нова зависимост - 2. Процент от брутна сума. За брутна сума се счита сумата от всички плащания в хонорара, въведени с вход 13.Сума. Процентът се въвежда при настройката на разплащателното перо, а часовете се въвеждат при добавяне на самото плащане на поле "Параметър".  Дневната база се пресмята според работните дни по 5-дневния календар в месеца, в който започва осигурителният период на хонорара (поле "От дата") и при нормална продължителност на работното време - 8 часа).

- Модул Web Портал - преместена е настройката "Показване на всички ръководители" в таб "Ръководители" на допълнителни опции в конфигуратора на портала.

Най-продавани

Интернет карта "ДАКСИ" 20 лева

Интернет карта "ДАКСИ" 20 лева

-5%
Цена:19.00лв.
Каталожна цена:20.00лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена:19.00лв.
Каталожна цена:20.00лв.
Отстъпка:1.00лв. (5.00%)
Tube Hedzzz - Back To The Bluezzz

Tube Hedzzz - Back To The Bluezzz

-10%
Цена:8.99лв.
Каталожна цена:9.99лв.
виж отстъпката
Отстъпки за вас
Цена:8.99лв.
Каталожна цена:9.99лв.
Отстъпка:1.00лв. (10.00%)
Върни До Горе