"Адванс" във Фейсбук

Броячи

Tyxo.bg counter

 

Омекс® 2000 в. 4.0.0 - от 11.06.2018 г.

Дата: 2018-06-11

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/downloadНово!

Промени и новости във версия 4.0.0
(11.06.2018 г.)

ВАЖНО!
Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (GDPR), във версия 4.00 на „Омекс®2000“ е въведена възможност за контрол върху обработката на лични данни.
В тази връзка, след актуализиране с версия 4.00, част от съществуващите лични данни в системата по подразбиране са недостъпни за преглед и обработка. 
Чрез промените в настоящата версия на Омекс®2000, по подразбиране е заложено извършването на минималнo необходимата обработка на лични данни. В случай, че не бъдат въведени допълнителни настройки, системата ще позволява работа само с онези данни, които са минимално необходими по закон за изчисляване на възнагражденията и изпълнение на законоустановените разчети с държавата.

I. Управление на съхранението и обработка на категории данни
След актуализация с версия 4.00 и влизане в Омекс®2000, се извежда съобщение, илюстрирано подробно в документа "Какво ново".
 
При натискане на бутон ОК, потребители с администраторски права автоматично  се прехвърлят в меню „Настройка“ -> „Общи параметри“ -> таб „Лични данни“ за конфигуриране на събирането и обработката на съответните категории данни.
По подразбиране изброените категории са забранени за визуализация и обработка!

Екранът съдържа списък с категории данни и бутони за тяхното управление. Подробно описание на бутоните може да намерите в документа "Какво ново".

II. Управление на достъп и обработка на ЕГН/ЛНЧ
След актуализация с версия 4.00, данните за ЕГН/ЛНЧ на служителите (вкл. Дата на раждане и Пол), както и на деца и свързани лица по подразбиране няма да се визуализират и да са достъпни за обработка.
 
Правото за достъп и обработка на данните за ЕГН/ЛНЧ за всеки потребител на системата се дефинира от меню „Сервиз“ – „Администратор“ – „Права по менюта“ – „Служители“.

Забележка: Действието на бутон <Разреши менюто>  и  <Разреши всички>  пропуска  „Достъп до ЕГН/ЛНЧ“ и „Достъп до ЕГН/ЛНЧ на деца/св.лица“. Разрешването на достъпа до тях става с поставяне на отметка в полето! 
 
- В случай, че потребителят ИМА права за достъп до ЕГН/ЛНЧ:
В основния екран на Омекс®2000 (списъка със служители):
При натискане на десен бутон на мишката е добавена функция "Покажи/скрий ЕГН/ЛНЧ".
При избор на тази функция се обръща състоянието на полето ЕГН/ЛНЧ (т.е. ако данните се виждат се скриват, и обратно). Функцията „Търсене по ЕГН“ е разрешена САМО ако служителят има право до „Достъп до ЕГН/ЛНЧ“ и в момента на търсене ЕГН-тата са показани.
В данните на служител:
В данните на служителя до полето за ЕГН е добавен бутон, чрез който се показва ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане и пол.

- В случай, че потребителят ИМА права за достъп до ЕГН/ЛНЧ на деца/св. лица:
Същият бутон е добавен при редакция на деца и свързани лица.
Полето за ЕГН остава забранено, ако на тип идентификатор е избрано "Без идентификатор" или "Неиздаден ЕГН".
В екран „Деца и свързани лица“, е добавена функция Покажи/скрий ЕГН/ЛНЧ“, която се извиква с десен бутон на мишката.
Действието на тази функция е аналогично на "Покажи/скрий ЕГН/ЛНЧ" от основния екран на Омекс®2000 (ако данните за ЕГН/ЛНЧ се виждат се скриват, и обратно).

- В случай, че потребителят НЯМА права за достъп до ЕГН/ЛНЧ:
В основния екран на Омекс®2000 (списъка със служители):
При натискане на десен бутон на мишката функция "Покажи/скрий ЕГН/ЛНЧ" няма да е достъпна за избор.
В данните на служителя: Бутонът няма да е достъпен и потребителят няма да може да вижда данните за ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане и пол, и няма да може да ги обработва (редактира).

- В случай, че потребителят НЯМА права за достъп до ЕГН/ЛНЧ на деца/св. лица:
Потребителят няма да може да вижда и обработва данните за ЕГН, и бутонът няма да достъпен. Забранена за достъп е и функцията „Покажи/скрий ЕГН/ЛНЧ“.

Забележка 1: При всяко ново влизане в Омекс®2000 или в данните на служителя, независимо от правата за достъп до ЕГН, данните за ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане и пол са скрити със символ „* “.
Забележка 2: В случай, че потребителят има право да добавя нов служител/дете/свързано лице, но няма достъп до ЕГН, при добавяне на служителя/детето/свързаното лице САМО при първо влизане полето за въвеждане на ЕГН е достъпно.

 

III. Меню Документи – Списъци
В зависимост от настройката за достъп до ЕГН/ЛНЧ (Администратор -> Права по менюта -> Служители), при генериране и отпечатване на списъци е реализирано следното:
• В случай, че потребителят ИМА права за ЕГН/ЛНЧ, за полето ЕГН в списъците се извежда реалната информация.
• В случай, че потребителят НЯМА права, в полето за ЕГН в списъците се извеждат 10 звездички.
 Списъците, за които е разработена горната функционалност са:
- Списък служители
- Новоназначени
- Напускащи
- Невалидни ЕГН
- Служители с променени данни
- Деца на възраст ?
- Неодобрени отсъствия
- Платен отпуск 10 дни - непрекъснат
- Дневник болнични 
- Изтичащи ТЕЛК/НЕЛК решения
- Промени на заплата
- Отсъствия от дата до дата
- Образования и квалификации (модул Кадри)

 

- Модул Заплати - съгласно измененията, свързани с работното време при сключване на еднодневни трудови договори (чл.114а, ал.4 от Кодекса на труда):
„(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г.) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Нормалната продължителност на работното време е 8 часа, като страните по трудовия договор могат да уговарят работа и за половината от нея“,
в екран „Подневна работа“ на служителя е добавена нова колона с име „Работно време“. След актуализация с версия 4.00, за вече въведени подневни възнаграждения по подразбиране в полето е избрано „Пълен работен ден" (т.е. служителят работи на пълен работен ден 8 часа). При условие, че има служители, които работят на 4 часа, е необходимо да се добави нова смяна (меню „Настройка“ – „Работни смени“) и да се укаже часови интервал за работа на 4 часа. Така създадената смяна се избира в поле „Работно време“ на служителя за съответния ден.
В тази връзка е актуализирана инструкция „Подневна работа“ в сайта на ОмегаСофт.

 

- Добавена е възможност за промяна на изгледа (темата) на приложението Омекс® 2000. За целта в меню „Сервиз“ – „Настройки“, в страница „Интерфейс“ е добавена нова секция „Тема“
След актуализация с версия 4.00, по подразбиране е заредена стандартната тема - Windows. При избор на друга темата е необходимо приложението Омекс® 2000 да бъде рестартирано за да се отразят промените.

 

- Добавени са макроси за ТЕЛК и трудоустрояване от секция „Облекчения“, както следва:
[#ТРУЕ] - Трудоустроен експертно решение номер
[#ТРЕД] - Трудоустроен експертно решение дата
[#ТРЕК] - Трудоустроен експертно решение до дата (крайна дата)
[#ТРУ%] - Трудоустроен % трайно намалена трудоспособност
[#ТРУН] - Трудоустроен дата на трудоустрояване
[#ТРУК] - Трудоустроен крайна дата на трудоустрояване
[#ТРУД] - Трудоустроен дата на заповед
[#ТРУЗ] - Трудоустроен заповед номер

- Добавени са опции към макрос [#ОТНЧ] за извеждане на нощни часове, както следва:
[#ОТНЧ] - за текущ месец общо нощни часове
[#ОТНЧ#0#0#1] - за текущ месец само неиндексирани нощни часове
[#ОТНЧ#0#0#2] - за текущ месец само индексирани нощни часове
[#ОТНЧ#1#0] - за предходен и за текущ месец общо нощни часове
[#ОТНЧ#1#0#1] - за предходен и за текущ месец само неиндексирани нощни часове
[#ОТНЧ#1#0#2] - за предходен и за текущ месец само индексирани нощни часове
[#ОТНЧ#12#0] - за предходните 12 м. и за текущ месец общо нощни часове
[#ОТНЧ#12#0#1] - за предходните 12 м. и за текущ месец само неиндексирани нощни часове
[#ОТНЧ#12#0#2] - за предходните 12 м. и за текущ месец само индексирани нощни часове
[#ОТНЧ#999] - за текущата данъчна година общо нощни часове
[#ОТНЧ#999#999#1] - за текущата данъчна година само неиндексирани нощни часове
[#ОТНЧ#999#999#2] - за текущата данъчна година само индексирани нощни часове

- Към макросите, показващи работни дни на отсъствия, е добавена опция за визуализация на календарни дни - #КД. Опцията работи към макроси [#АРОТ#КД], [#МОТП#КД], [#ДНИО#КД].
Пример: 
[#ДНИО] –  извежда общо работни дни отпуск 
[#ДНИО#КД] – извежда общо календарни дни отпуск

- Създаден e макрос за личен мобилен телефон на служителя - [#ТЕЛМ]

 

- Експорт на персонални данни - добавени са нови видове експорт:
- 180. "ISO20022 XML Version 2 2018.03.19" -  за Сити банк; 
- 181. "MultiCash-Бюджет NO /MASS TAXA“. Експортът се използва само ако дебит сметката (платецът) е бюджет, а кредит сметката (получателят) – не; 
- 182. "ISO20022 XML v.3 Citi bank Adria" за международни разплащания на Сити банк;
За да работят изброените експорти е необходимо в меню „Настройка“ – „Общи параметри“ - таб „Допълнителни“, да бъде поставена отметка на „Нов механизъм за банков експорт“.

Върни До Горе