"Адванс" във Фейсбук

Омекс® 2000 в. 4.0.2 - от 21.08.2018 г.

Дата: 2018-08-21

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download

Промени и новости във версия 4.0.2
(21.08.2018 г.)

- Отстранен проблем с отрицателна стойност на стандартните пера за запори, в случай че нетното възнаграждение на служителя е под минималната работна заплата за страната.

Промени и новости във версия 4.0.2
(16.08.2018 г.)

- Отстранен проблем при автоматично актуализиране на клиентска инсталация от сървър-инсталация в случай, че потребителят е без парола. Това е ситуация, при която сървърната инсталация е обновена към версия 4.02, но приложението Омекс 2000 не е било стартирано и не са зададени пароли на потребителите, които до версия 4.01 са могли да работят от клиентски машини без парола;
- Отстранен проблем с размер на диалог за въвеждане на потребителско име и парола при настройка с уголемени шрифтове на операционни системи, по-стари от Windows 8;
- Отстранен проблем в модул "Администратор на Уеб Портал" при задаване на нова парола на потребители на Портала с отметка в поле "Без заместник".

Промени и новости във версия 4.0.2
(13.08.2018 г.)

Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (GDPR), във версия 4.0.2 на „Омекс®2000“ са реализирани следните промени:
I.  Пароли и тяхното съхранение. 
Във връзка с повишаването на сигурността на данните след актуализация към версия 4.0.2, паролите на потребителите на Омекс®2000 ще бъдат автоматично конвертирани към нов и по-сигурен формат на съхранение.
От версия 4.0.2, няма да може да се влиза в Омекс®2000 без парола. За потребителите, които НЯМАТ пароли, при първото логване в системата на екран ще се изведе съобщение за смяна на паролата.
При натискане на бутон „ОК“, ще се изведе екран за въвеждане и потвърждение на парола.
Преработен е екранът при създаване на нови потребители в Омекс®2000, като въвеждането на парола е задължително!
Полето за парола в меню „Сервиз“ - „Администратор“  е премахнато, и на негово място е добавен  бутон “Нова парола“, при което се извежда стандартния диалог за смяна на парола.

При НОВА инсталация на Омекс®2000 са премахнати  двата стандартни потребителя, които се създаваха до версия 4.0.1 (3 и 1). На тяхно място се създава един потребител Администратор с потребителско име "admin" и парола “admin” (аналогичен на досегашния  потребител "3"). При първото стартиране на Омекс®2000 и логване с име „admin” и парола „admin“,  ще бъде задължително задаването на нова парола на този потребител.
При натискане на ОК, ще се изведе екран за въвеждане и потвърждение на парола.
Във връзка с изискването за наличие на парола на потребителите, за клиенти притежаващи модул “Омекс®Commander PRO”, aко съществуват настроени конфигурации, които използват потребител без парола, при избиране на такава конфигурация излиза съобщение за грешка.
В такъв случай е необходимо да бъде редактирана конфигурацията, чрез натискане на бутон „Промяна“ и въвеждане на съответната парола на потребителя.
Клиенти, притежаващи модули Инструмент за IT и Уеб Портал могат да въвеждат различни ограничения и политики за паролите на потребителите  - бутон „Настройки“ в меню „Администратор“ – като те могат да се включват в сила и за потребителите на Уеб Портала – поставяне на отметка в поле „Използвай политиките и за паролите за портала“.
При натискане на бутон „Настройки“ се отваря прозорец „Пароли“. В него могат да се задават различни ограничения за паролите на потребителите на Омекс®2000, които могат да бъдат активирани и за Уеб Портала, чрез поставяне на отметка в полето "Използвай политиките и за паролите за портал".

 

II. Въведена е възможност за заличаване на лични данни от базата на Омекс®2000. За целта в меню „Настройка“ – „Общи параметри“, таб „Лични данни“ е добавен нов бутон „Заличи“ за всяка категория данни.

След натискане на бутон „Заличи“ за съответната категория, се извежда екран за потвърждение, като потребителя трябва да потвърди чрез поставяне на отметка, че желае да заличи данните.
При натискане на бутон    данните от категорията се заличават и бутонът "Заличи" в меню „Настройка“ – „Общи параметри“, таб „Лични данни“ се сменя на "Заличени".
Забележка:  Бутон „Заличи“ е активен само ако категорията данни е забранена за преглед и обработка!
При отваряне на стари бази (месеци) от "Омекс®Direct“, автоматично се прилагат направените настройки по категориите лични данни в основната база и се извежда съобщение за това.
Ако в основната база са заличени категории данни, при отваряне на стари бази (месеци) от "Омекс®Direct“, се прилага процедура по заличаване на същите данни, като на екран се показва съобщение за заличените категории.

 

III. Меню Документи 
- Ведомости и Таблични ведомости - в зависимост от настройката за достъп до ЕГН/ЛНЧ (Администратор -> Права по менюта -> Служители), при генериране и отпечатване на ведомости, с избрана подредба по ЕГН е реализирано следното:
 • В случай, че потребителят ИМА права за ЕГН/ЛНЧ, за полето ЕГН се извежда реалната информация.
 • В случай, че потребителят НЯМА права, в полето за ЕГН  в полето за ЕГН се извеждат 10 звездички. 
- Таблици и Документи по образец - При генериране на таблици и документи по образец се отчитат забранените категории от личните данни. За всяко поле от забранена категория вместо данните,  се извеждат съответния брой "*", колкото е указаната дължина на колоната или макроса. Допълнително се скрива или показва полето за ЕГН, и за ЕГН на деца/свързани лица, в зависимост от правата на потребителя, който генерира таблицата или документа по образец.
- Списъци - при генериране на списъци: „Дневник болнични“, „Изтичащи ТЕЛК/НЕЛК решения“, „Събития от дата до дата“, „Образование и квалификация“,  се отчитат забранените категории от личните данни. За всяко поле от забранена категория вместо данните,  се извеждат съответния брой "*", колкото е указаната дължина на полето.
Болнични към НОИ – добавена е възможност за генериране и проверка на файлове за НОИ от данните на служителя. За целта в меню „Документи за НОИ“ е добавен нов бутон.
 
- Модул Заплати – направени са промени в стандартни удръжки с входове - "44. Запор до несеквестируем по ГПК доход" и "45. Запор до несеквестируем по ДОПК доход“.   
1. Съгласно точка 3 на Тълкувателно решение 2/2013 на ОСГТК при запори върху трудови възнаграждения по чл.446 от ГПК минималната работна заплата е несеквестируем доход при всички случаи. В съответствие с това е променен алгоритъмът на стандартно пресмятане „44. Запор до несеквестируем по ГПК доход“, като след проверките по т.1, 2 и 3 на чл.446 от ГПК се проверява разликата между нетното възнаграждение и месечната запорна вноска да не падне под една МРЗ. За запорите по ДОПК (стандартно пресмятане „45. Запор до несеквестируем по ДОПК доход“  това решение не се отнася.
2. Тъй като ежемесечните запори не се правят до определена сума, а до максималното, което може да се изиска от длъжника, стандартни пресмятания 44 и 45 се променят по следния начин:
 • В Параметър 1, в който досега се въвеждаше месечната сума, се въвежда цялата сума на запора.
 • През месеца се удържа максималната допустима сума до несеквестируем доход.
 • В случай че тази сума погасява сумата на запора, при приключване на месеца удръжката се изтрива автоматично. В случай на недостиг при приключване на месеца сумата се редуцира с удържаното до несеквестируем доход.
Пример 1: Въведен e запор от 1000 лв. и 2 деца. За текущия месец служителят има брутно възнаграждение 900 лв., съответно нетно -  705.40 лв. По член 446(1), т.1 удръжката следва да е 1/4 от нетното, т.е. 176.35 лв. Според Тълкувателно решение 2 несеквестируемата част е равна на МРЗ от 510 лв. В случая 705.40-176.35=529.05 > 510, т.е. месечната удръжка по запора следва да е 176.35 лв. След приключване на месеца стойността в параметър 1 ще се промени на 1000-176.35=823.65 лв.

Пример 2: Въведен e запор от 1000 лв. и 2 деца. За текущия месец служителят има брутно възнаграждение 809 лв., съответно нетно възнаграждение -  627.77 лв. По член 446(1), т.1 удръжката следва да е 1/4 от нетното, т.е. 156.94 лв. Според Тълкувателно решение 2 несеквестируемата част е равна на МРЗ от 510 лв. В случая 627.77-156.94=470.83 < 510, т.е. месечната удръжка по запора следва да е 627.77-510.00=117.77 лв. След приключване на месеца стойността в параметър 1 ще се промени на 1000-117.77=882.23лв.
След приключване на запорните удръжки следва да се уточни със съдебния изпълнител, дали междувременно не са възникнали допълнителни дължими лихви.
- Модул Заплати: 
- Функцията "Покажи/скрий ЕГН" (при натискане на десен бутон на мишката) вече е активна не само при позициониране върху селектиран служител, а и от списъка със служители или бялото поле на заглавната страница на Омекс®2000.
- Коригирано анулиране в рекапитулациите по селекции на осигурителните вноски върху брутно трудово възнаграждение при нулева социална програма на тази селекция, но ненулева - на всички служители.
- Коригиран проблем в дните отсъствия след приключване на изравнителния месец на СИРВ в случай на недостиг над 8 часа.
- Отстранен проблем при смяна  на „Вид трудова дейност“  от  „Подневна“ на „Помесечна“. 
- Коригиран приоритетът на изчисление на удръжки - потребителско пресмятане "8. Процент от суматор" - пресмятат се след последната по приоритет удръжка, включена в суматора.
- Експорт на персонални данни - добавени са нови видове експорт:
 - 183. "ZAP.DAT Сосиете Женерал Win 1251“; 
 - 184. "ISO20022 XML version 2 2018.06.14 – Budget”;
За да работят изброените експорти е необходимо в меню „Настройка“ – „Общи параметри“ - таб „Допълнителни“, да бъде поставена отметка на „Нов механизъм за банков експорт“.

Модул Хонорари - при настройка на експорт на персонални данни, в полето "Анотация" е добавено да се избира и "Описание на хонорар".
Информацията от това поле се взима от поле "Описание" в прозореца при въвеждане на  хонорар.

Върни До Горе