"Адванс" във Фейсбук

Омекс® 2000 в. 4.0.3 - от 26.10.2018 г.

Дата: 2018-10-26

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download

Промени и новости във версия 4.0.3 на Омекс 2000 от 26.10.2018 г.

- Отстранен проблем с дублиране на суматори по отсъствия на новоназначени служители след месечно приключване с версия 4.0.3

- Отстранен проблем при назначаване на служители под Firebird с грешка „Field value required“.

- Отстранен проблем при генериране на фишове с липса на стойности в рекапитулацията за звената и структурата общо.

 

Промени и новости във версия 4.03 от 23.10.2018 г.

Отстранен проблем с пресмятане на дни отсъствия в заповеди за отпуск в модул Кадри.

 

Промени и новости във версия 4.0.3
(22.10.2018 г.)

Модул Заплати – променена методиката за изчерпване на максималния осигурителен доход за периода на СИРВ при изпълнение на промени минал месец. При досегашния алгоритъм, валиден за минали месеци, приключени с версии между 3.9.2 и 4.0.2, в месец с осигурителен доход над максималния осигурителен доход по закон (2600 лв. за 2018 г.) не се увеличава този доход при допълнителна сума, влизаща във ФРЗ. При алгоритъма, валиден за минали месеци, приключени с версии 4.0.3. и следващи, "таванът" за всеки минал месец се равнява на тавана за целия период на СИРВ с приспаднати осигурителните доходи за другите месеци, които вече са изплатени - т.е. без текущия. При това в месеци с отработени дни, непревишаващи 5-дневния норматив, както и с немаркиран флаг "максимален осигурителен доход за СИРВ, максималният осигурителен доход е 2600 лв. 
Пример: Период на СИРВ - април-юни 2018 г. В месец май работникът има отработени дни над 5-дневния норматив. Осигурителният доход за м.04 е 1000 лв., а за м.06 - 1036 лв. Тогава таванът за м.05, до който може да стигне осигурителния доход за месец 05 след промяна минал месец, е:  3*2600-1000-1036=5764 лв.
Модул Заплати – добавена е възможност за филтриране на суматори по отсъствия. За целта в „Суматори по отсъствия“ в данните на служителя  са добавени два бутона - "С остатък" и "Всички“. При първоначално стартиране е избран бутона "С остатък", където са филтрирани суматорите по отсъствия, по които има дни остатък. При натискане на бутон „Всички“ се виждат всички суматори по отсъствия (с нулев и без нулев остатък дни).
- Модул Заплати – добавена е проверка, при попълване на дата на напускане в „Основни данни“  или в "Заповед за прекратяване" от "Трудови договори", за наличие на въведен документ за НОИ – Прил.10 или 11. В такъв случай, системата извежда предупредително съобщение, че съществува документ за НОИ с валидност след датата на напускане, с цел от евентуална необходимост за промяна или проверка на декларирани обстоятелства в Прил.10 или 11.
Модул Заплати – добавена е проверка за наличие на 12 месеца стаж при добавяне на отсъствие с характер „70.Бременност и раждане“. В този случай се извежда предупредително съобщение.
Повече информация за това, какви действия трябва да се извършат при липса на 12 месеца осигурителен стаж и въвеждане на отсъствие за бременност и раждане в Омекс®2000, може да намерите в инструкция „Неплатен отпуск за бременност и раждане“ в сайта на ОмегаСофт.
- Модул Заплати – добавена е проверка за въведени интервали при редакция или добавяне на IBAN сметка в Омекс®2000. При наличие на такива, при преместване на курсора извън полето за банковата сметка, системата автоматично ги премахва.
Модул Заплати -  в меню „Експорт на персонални данни“ са добавени бутони за преместване на експортните конфигурации в посока надолу и нагоре в списъка с конфигурации. Те позволяват разместване на дефинираните конфигурации по удобен за потребителите начин в съществуващия списък.
Модул Заплати / Кадри:
      - Добавена възможност при запис на Декларация 1, Декларация 6 и Уведомление по чл.62 (независимо от данните на служителя или от меню „Обработка“),  потребителя допълнително да създава папка (директория) където желае да се запишат файловете за НАП чрез натискане на бутон „Make New Folder”.
     - Документи за НОИ - броят за избор на правоотношения при текущия работодател и номер на правоотношението при текущия работодател в Приложение 9 (обстоятелства 5 и 6),  е увеличен на 10 (десет). 
      - Добавена е възможност за избор при преместване на селекции по звена, къде да бъдат преместени - в стандартни или потребителски селекции;
      - Добавена е възможност за търсене по служебен номер, в който има и букви (без значение изписването им на кирилица или латиница). Търсенето работи независимо от  настройката "Служебен номер като число" в „Общи параметри“.
      - Разширена е проверката за дублиране на период в стари отсъствия и в случаи,  когато старо отсъствие е със статус „Платено“;
      - Добавена е възможност за сортиране на отсъствия  по всички полета в екран „Отсъствия“, като сортировката може да е във възходящ или низходящ ред. Това става, при кликване върху всяко едно поле показано на екрана (номер, тип, от дата, до дата, дни и т.н.).
      - Добавена възможност  за редакция на елементите на номенклатурата по НКПД на втори език - в менюто Насторйка -> Допълнителен език (за потребители закупили модул B-ling).
      - Списък „Неодобрени отсъствия“ е преименуван на „Отсъствия по статуси“, като функционалността на списъка не е променена;
      - Направена корекция при определяне на дните временна неработоспособност от работодателя при отсъствие, разцепено в два месеца, и ново отсъствие - негово продължение;
      - Отстранен проблем с флаг „За печат“ при платен отпуск в текущия месец в режим Заплати. При въведени няколко отсъствия за платени отпуски, платими в текущия месец, в „Заповед за отпуск“  вече се визуализират само тези, в които е маркиран флаг (поле) „За печат“;
     - Коригирани антетки в макети - "Стари суми за 12 м. назад+тек.мес.", „Стари суми 12 м. назад" и "Трудова книжка“;
     - Отстранен проблем със запис в ред 53 в „Суми за минали месеци“ на последно добавен суматор,  вместо на суматор с  поставена отметка „Запис в суми за минали месеци“;
     - Отстранен проблем с бройките на служители с щат „В майчинство“ в кратко щатно разписание.
     - Документи - списък „Невалидни данни за НОИ“ е преименуван на „Невалидни данни за НАП“. Списъкът извежда служители с невалидни данни за Декларация 1 или за Уведомление по чл.62,  в зависимост от модула - Заплати или Кадри. Част от невалидните случаи, които обхваща списъка са: Невалиден ЕГН на служител, Невалиден ЕГН на член семейство, Отрицателен осигурителен доход на служител, НКИД, извън посочените в Закона за бюджета на НОИ, Невалиден код  на основание за напускане, Невалиден период или пореден месец на СИРВ, Невалиден код по НКПД, Срочен договор без крайна дата, Неверен код основание на договор, Договор с невалидна начална или крайна дата, Договор с дата на сключване след датата на изтичане, Договор с нулева заплата и др.

Модул Хонорари - при влизане в заключена база в екран „Хонорари“, на мястото на бутон Редакция, е добавен бутон „Преглед“. При позициониране върху хонорар (без значение дали е изплатен или не), при натискане на бутон „Преглед“ се визуализират всички данни за хонорара, вкл. данните за плащания и удръжки.

Осчетоводяване към Ажур-L - За нуждите на бюджетните организации и осчетоводяването им e добавена възможност за добавяне и редакция на блок с допълнителни структури към всеки ред от страницата. Подробна информация може да намерите в инструкция „Настройка на допълнителни структури за осчетоводяване към Ажур-L за бюджетни организации“ в сайта на ОмегаСофт.

Добавена е възможност за въвеждане и следене на дни, в които служителят работи от вкъщи („Home office”). За целта в Омекс®2000 е добавен нов характер „79.Дистанционна работа“. Новият характер се използва (избира) САМО за отсъствия, за които служителя работи от вкъщи. При въвеждане на такъв тип отсъствие, са забранени възможностите за избор на начален месец, основание, документ N, начин на изчерпване (съответно разпределение), тип заместване, заместващ. Добавен е и нов статус „Дистанционна работа“, който се присвоява автоматично  при използване на отсъствие с такъв характер.

ВАЖНО: Отсъствия с характер „Дистанционна работа“, се използват и служат само за справочни цели! Те НЕ участват в изчисленията, не могат да бъдат печатани в никакви изходни документи и форми! Справка може да се прави единствено от списък „Отсъствия по статуси“ (меню „Документи „ – „Списъци“), като след избор на период и разплащателни пера, се маркира статус „Дистанционна работа“.

- Модул Web Портал – при условие, че отсъствието за работа от вкъщи (дистанционна работа), ще се използва и в модула за отпуски, то трябва да бъде добавено в Портал-конфигуратора, в ТАБ "Разрешени пера за отпуски". При въвеждане на заявление на служител с използване на перото от тип Дистанционна работа,  полето "Заместващ" за избор на заместник и "Основание" не са активни и вдясно на поле "Тип се извежда предупредително съобщение.
Одобряването на това отсъствие се извършва от ръководителя така, както се одобряват и други типове отсъствия. Единствената разлика тук е, че не е необходим заместващ служител. След одобряване от ръководителя, отсъствието се визуализира в Омекс®2000 в отсъствията на служителя в кафяв цвят.

Върни До Горе