"Адванс" във Фейсбук

Омекс® 2000 в. 4.0.5 - от 14.01.2019 г.

Дата: 2019-01-14

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download

Промени и новости във версия 4.05 на Омекс 2000 от 14.01.2019 г.

Отстранен проблем с липса на банкова сметка на служителите в експортния файл,  когато е избран вид данни за превод "Сума за получаване" или "Суматор“ и се използва опцията „Нов механизъм за банков експорт“.

 

Промени и новости във версия 4.05 на Омекс 2000 от 09.01.2019 г.

Отстранен проблем при редактиране на обстоятелства на документ към НОИ, когато документът е към старо отсъствие и в миналото служителят е имал отсъствие от тип "Неплатен отпуск без трудов стаж" или "Самоотлъчка".

 

Промени и новости във версия 4.0.5 от 07.01.2019 г.

Oтразени са промените в осигурителните параметри за 2019 г.:

• МРЗ от 01.01.2019 г. – 560 лв.
• Минимални осигурителни доходи  и процент за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности, съгласно  Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО и Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО;  
• Увеличен е минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 2019 г. от 510 лв. на  560 лв. 
• Увеличен е минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 350 лв. на 400 лв.;
• Увеличен е максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 2600 лв. на 3000 лв.;
• Запазва се размерът и разпределението на осигурителните вноски за фондове „Пенсии“, „ОЗМ“ и „Безработица“ на ДОО на нивата от 2018 г.
• Запазва се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. – 380 лв.
• Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2019 г. се запазва в размер 8 на сто.

ВАЖНО: За да се извърши актуализацията в осигурителните параметри  е задължително в меню „Настройка” – „Класове професии”, „Общи параметри” и „Осигурителни конфигурации”  да се натисне бутон  <Инициализация>.

   
Отразена е промяната на почивните и официалните дни през 2019 г.,  както следва: 
   04 март – почивен ден за 3 март  (Ден на освобождението)
   23 септември – почивен ден за 22 септември (Ден на независимостта на България)
   26, 27, 28, 29 април – Великденски празници

ВАЖНО: За отразяване на промените е задължително в меню „Настройка” – „Основен календар” да се натисне бутон <Инициализация>.

- НКПД 2011 - Отразени са промените в НКПД 2011 съгласно Заповед № РД01-1093/ 19.12.2018 г. на МТСП в сила от 01.01.2019 г. Промяната се състои в нови длъжностни наименования, както и в длъжности с променени кодове. За да се отразят промените е необходимо от меню „Настройка“ -> „Номенклатури“ -> „Професии по НКПД” чрез бутон <Изтриване на списъка> първо да се изтрие списъка. След това от бутон <Импорт> да се посочи и импортира файл NKPD2019_01 Import.txt, който се намира в BIN-директорията на инсталацията на Омекс®2000.  За актуализация на длъжностите с променени кодове е необходимо  да се стартира „Актуализация на кодове НКПД.2019” от меню „Сервиз -> Външни средства”. Конкретните промени в длъжностите може да видите в самата  Заповед № РД01-1093/ 19.12.2018 г.
- Отсъствия - добавена е възможност за групиране на отсъствията на служителя по години. В модул Заплати, тази визуализация е реализирана при избрана опция „Стари“.

Модул Заплати/Кадри:
- Селекции - от вид данни „Договори“  е добавено за избор на условие - "Раб.място / ЕКАТТЕ";
- Общо осчетоводяване - при промяна или добавяне на ред и избор на тип "Разплащателни пера" е добавена възможност да се търси по номер или име на перо;
- Суматори по отсъствия - суматорът за платен отпуск за следващата година, (след приключване на месец декември) за служители с отбелязано облекчение "Инвалид" или „Трудоустроен инвалид“, се попълва автоматично със стойност 26 дни. При условие, че дните по суматора преди приключване на месец декември е по-голяма от 26 дни, се заема тази стойност.
- При добавяне на отсъствие в инсталации без "Web Portal”,  клонираните служители се извеждат за избор в списъка на служителите в поле "Заместващ";
- Импорт на данни:
- Списъкът с различните типове импорти е подреден по номера и е добавена възможност за търсене.
- При импорт 2.17 Банкови сметки, ако в импортния файл има само IBAN сметка, след импортиране автоматично се попълват полета: BIC, Банка и Клон.
- Добавен е нов импорт на данни – 2.59 Еднодневни трудови договори. Импортът работи само за текущ месец! Описание на новия импорт се съдържа в документ с наименование Импорт на данни в ОМЕКС 2000.pdf, намиращ се в папка Omeks2000\bin\Documentation на инсталацията на Омекс®2000. 
- Експорт на персонални данни - добавени са нови видове експорт:
 - 186 "ИнвестБанк-2019“; 
 - 187. "PostBank-2019”;
Забележки: 
За потребители ползващи експорт 187. "PostBank-2019”, които не желаят в края на реда да излиза ЕГН на служителя е необходимо в параметрите на експорта, от поле „Допълнителни опции“ да поставят отметка на опция „Без ЕГН“.
- В експорт 185. "ЦКБ-2019“ е сменен разделителя, от табулация на точка и запетая (;).
За да работят изброените експорти е необходимо в меню „Настройка“ – „Общи параметри“ - таб „Допълнителни“, да бъде поставена отметка на „Нов механизъм за банков експорт“.
- Документи: 
      - В макет „Трудова книжка“ е добавен трудов стаж във фирмата (предприятието);
     - Списък „Платен отпуск 10 дни“ е преименуван на „Платен отпуск 14 дни - непрекъснат“,  като отчита непрекъснат отпуск в размер на 14 дни, включително и неработни дни;
 - Щатни разписания - подобрен е формата на печатане на стандартните макети в щатно разписание (подравняване на колони, форматиране и др.). Добавена възможност за копиране на данните от генерирано щатно разписание в Excel (чрез бутон „Копирай“ и Paste в Excel). Промяната се отнася за следните стандартни макети:  "Кратко щатно р-ние със статист. данни 1", "Кратко щатно р-ние със статист. данни 2", "Кратко щатно р-ние със статист. данни 3", "Кратко щатно разписание 1", Кратко щатно разписание 2", "Кратко щатно разписание 3", "Кратко щатно разписание 4", "Поименно щатно", Поименно щатно 2";
 - Добавен е нов образец на фиш във валута – „Payslip Word Eng Currency“. За да се използва образецът е необходимо да е закупен модул „Изходни документи на чужд език (B-ling)“, както и да е попълнен валутен курс и валута в меню „Настройка“ – „Общи параметри“.
 - Добавена е възможност Декларация 6 и Уведомление по чл.62  да излизат за печат в pdf формат.

Изготвянето на Декларация 1 за 2019 г. ще бъде реализирано в следваща версия на Омекс®2000, след приемане и публикуване на промените в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица.

Върни До Горе