"Адванс" във Фейсбук

Омекс® 2000 в. 4.0.6 - от 04.02.2019 г.

Дата: 2019-02-04

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download

Промени и новости във версия 4.0.6
(04.02.2019 г.)

 

Декларация 1  - отразени са последните промени, в сила от 01.01.2019 г.:
 - Отпада поле 32.” Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица“;
 - Отпада поле 33.„Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот и рента“ и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд“;
 - Добавено е ново поле 16.5 „Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж“;
Файлът, с който ще се подава Декларация образец 1,  е с наименование  EMPL2019.TXT

- Съгласно промените в Наредба Н-8, влизащи в сила от януари 2019 г.,  досегашното поле 16.4 на Декларация 1 - "Дни без осиг.вноски, зачетени за осигурителен стаж" се разделя на две:
 • 16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски. Не се попълват дните посочени в т. 16.5. 
 • 16.5 Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват дните в неплатен отпуск който се зачита за осигурителен стаж (до 30 работни дни за една календарна година
В новото поле 16.5 се зареждат само неплатените отпуски по искане на служителя, за които се зачита осигурителен стаж (до 30 работни дни в календарна година) - чл.9, ал.2, т.3 от КСО. Всички други неплатени - за непредставен болничен, за болничен без право на обезщетение, за неплатен престой и т.н., за които също се зачита осигурителен стаж по другите точки на чл.9, ал.2 от КСО, отиват в поле 16.4.
Тук трябва да се прави разлика между неплатени с осигурителен стаж, дефинирани в чл.9 на КСО, и неплатени с трудов стаж, дефинирани в Кодекса на труда - членове  160, 161, 167а, 170 и 171. Членовете в КТ нямат релация с КСО и с Декларация 1. Примерно за творчески отпуск, щатни синдикалисти, учащи се и др. има неплатени отпуски с трудов, но без осигурителен стаж. Такива отпуски трябва да се подават със стандартно пресмятане „25.Непл.СЪС тр.стаж БЕЗ осиг.стаж“.
В контекста на пресмятанията и характерите в Омекс®2000, към поле 16.5 се насочват само дните по отсъствия със стандартно пресмятане "3. Неплатен отпуск с трудов и осигурителен стаж до 30 дни". Всички други неплатени отпуски без прекъсване на осигурителния стаж се насочват към поле 16.4.
Тъй като стандартно пресмятане 3 се е използвало и до момента, необходимо е в меню „Настройка“ – „Разплащателни пера“ – „Отсъствия“ да се прегледат всички зададени пресмятания на неплатени отпуски, като стандартно пресмятане "3. Неплатен отпуск с трудов и осигурителен стаж до 30 дни"  да остане само за неплатен отпуск по желание на осигуреното лице, лимитиран до 30 работни дни годишно. Други неплатени отпуски, зададени с пресмятане 3, следва да променят пресмятането си - "17. Неплатен отпуск с трудов и осигурителен стаж-ЗО от работодателя", "24. Неплатен отпуск с трудов стаж, осигурен на друго основание" и др.
При изтичане на календарната година при подадени общо над 30 дни в поле 16.5 е възможно Декларациите 1 да бъдат върнати с предписание свръхлимитните дни по 16.5 да се зададат като прекъсване на осигурителния стаж!
С оглед на следенето за изчерпване на лимита следва в суматори отсъствия - "Неплатен отпуск" да се включват единствено такива със стандартно пресмятане „3. Неплатен отпуск с трудов и осигурителен стаж до 30 дни“.

 

Модул Заплати - Съгласно указанията в Наредба Н-8 в точка 31 на Декларация 1 следва да се подава начисленият месечен облагаем доход, съответно в точка 31А - начисленият месечен данък по ЗДДФЛ. До момента в тези полета се зареждаше месечният облагаем доход и месечният данък по изплатените възнаграждения, независимо от месеца, за който са начислени. При новата калкулация в облагаемия доход се включват всички облагаеми начисления от ФРЗ (вкл. социалната програма без ваучерите до 60 лв), както и други облагаеми начисления (обезщетение по чл.222 (1), чл.224 КТ и др.). Не се включват сторно начисленията за аванси, отнасящи се за друг месец (стандартни пресмятания 25, 26, 28 и 41), които обикновено се използват за пренос на облагаем доход към друга данъчна година.

Особености при новото формиране на сумите в полета 31 и 31А в Декларация 1:
 • при стари отсъствия и промени минал месец се променят стойностите за месеца, за който се отнасят, а не за текущия месец;
 • сумата в поле 31А от Декларация 1 за служителите не се равнява на преведения ДДФЛ по Д6, тъй като едната се отнася за начисления, отнасящи се за текущия месец, а втората - за всички възнаграждения изплатени през него;
 • сумата от стойностите в полета 31 и 31А за годината не съвпада със сумите в годишната бележка по ЗДДФЛ, доколкото през годината има изплатени суми, отнасящи се за друг период  (ДМС, разлики от стари отсъствия, аванси и др.)
Пример: На служител в месец януари 2019 г. е изплатена заплата 1000 лв., съответно в Декларация 1 е подадено:  поле 31 – 1000 лв., поле 31А – 86.22 лв. През месец февруари чрез промени за минал месец му е начислена премия за месец януари в размер на 100 лв. Сумата на премията ще се отрази в поле 31 и 31А в декларацията за м.01, тъй като това е месеца за който е начислена премията. При формиране на Декларация 1 за м.02, в поле 31 ще се запише стойност 1000 лв., в поле 31А – 86.22 лв. В Декларация 1 за м.01, ще  се запише стойност в поле 31 – 1100 лв., в поле 31А – 94.84 лв.
По фиш на служителя и в Декларация 6, както и до момента, ще се отрази данъкът за всички възнаграждения изплатени през м.02.
Сумата на Облагаемия доход за Д1 (поле 31) се записва на ред 91 от „Суми за минали месеци“. Справка за пресметнатите суми за текущия или за предходен месец може да се направи от Таблици-Суми и осигуровки, графи - "Облагаем доход - Д1" и "Начислен мес. ДДФЛ декл.1".

 

Модул Заплати - Чл.21 от Наредбата за структурата и организацията на основната заплата гласи:
Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата за минал период, включващ и месеца, който е база за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.
Съгласно този текст към възнагражденията за платени отпуски, пресметнати по чл.177 КТ (базирани на брутно възнаграждение за предходен месец с поне 10 отработени дни), трябва да се начислява добавка с процента на увеличението на брутното трудово възнаграждение. Тази добавка се калкулира в месеци, когато основната заплата на работника или служителя е увеличена по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или друг вътрешен акт на работодателя. 
За целта в Омекс®2000 е създадено ново стандартно пресмятане за начисления -   "47. Платени отпуски - добавка по чл.21 НСОРЗ", което пресмята добавките по всички отсъствия със стандартни пресмятания „1.Платен отпуск“, „11.Платен отпуск по 5-дн.раб.с.“, „16.Плат.отп.5-дн.РС-РД по график“ и „21.Платен отпуск -дневна база/5дн.“ Разплащателното перо работи само за платени отпуски в месеца на увеличение на основната заплата. Ако при новата основна заплата се получава по-ниско среднодневно брутно възнаграждение, отрицателна разлика не се калкулира. Добавка не се калкулира за платени отпуски, зададени като стандартни пресмятания, зависещи от брутната заплата за текущия месец, както и зададени като всякакви потребителски пресмятания (вкл. процент брутна заплата предходен месец).
В меню „Настройка“ – „Разплащателни пера“ следва да се създаде такова начисление препоръчително с характер "59.Редовен отпуск", да се включи в суматор ФРЗ и с групова операция да се въведе за всички служители. В това разплащателно перо се калкулират добавките за всички платени отпуски, които се изплащат през текущия месец и са с пресмятания аналогични на 1, 11, 16 и 21. За отсъствията с характери "59.Редовен отпуск" и "60. Допълнителен отпуск" пресметнатата добавка се включва в разходваната сума за провизиране за разлика от добавката по други платени отпуски (служебни, ученически, по семейни причини и др.).

- Документи –добавени са образци на служебни бележки ДДФЛ при напускане за 2019 г. След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.0.6 и стартиране на програмата, се отваря прозореца за Разархивиране на образци със списък на обновените документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи -> Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.0.6 с наименование NEWTEMPLATES_406.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000.

- Модул Заплати/Кадри:
 - Отстранен проблем с отрицателни суми за получаване в "Таблична ведомост заплати" в определени случаи. 
 - Отстранен проблем с удвоени суми  на общо осигурителни вноски за служителя в "Пълен фиш" за морски лица.
 - Добавен контрол за максимално допустимият  брой неплатени отсъствия на служител, при импорт на данни за отсъствия (формати 2.4 и 2.16).
 - Отстранен проблем в модул Web Портал с липсваща визуализация на суматор „Неплатен отпуск“ при правилно маркирана отметка в настройките за показване на суматори.
 - Увеличен е броят редове за разпечатване в трудова книжка от 50 на 200.

Върни До Горе