"Адванс" във Фейсбук

Омекс® 2000 в. 4.0.7 - от 08.04.2019 г.

Дата: 2019-04-08

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download

Промени и новости в Омекс 2000, версия 4.07 от 08.04.2019 г.

Направени корекции във връзка с код за активация 72.

 

Промени и новости във версия 4.07 на Омекс 2000 от 19.03.2019 г.

Отстранен проблем с липса на данни по калкулирани стойности при генериране на Таблици в заключени бази.

 

Промени и новости във версия 4.07 на Омекс 2000 от 13.03.2019 г.

- Отстранен проблем в служебни бележки  по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2, и 3 от ЗДДФЛ за напускащи/напуснали;

- Отстранен проблем с липса на информация за ЕКАТТЕ в изходни документи и файлове в бази, с много голям брой елементи в номенклатура „Населени места“.

 

Промени и новости във версия 4.07 на Омекс 2000 от 28.02.2019 г.

Модул Кадри - отразени са промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в сила от 01.03.2019 г.( обн., ДВ бр.9/08.02.2019 г.):
• Отпада попълването на поле за наименованието на длъжността в уведомлението;
• При подаване на данни за Допълнително споразумение се подава дата на сключване на трудовия договор; 
• Файлът с данни e с наименование UTD62_2019.txt;
• Актуализирано е придружителното писмо (Приложение 2, към.чл.2, ал.1);
• При генериране на Уведомление по чл.62 на допълнителни споразумения, е добавена проверка за валиден код на основание на допълнителното споразумение спрямо код на основанието на трудовия договор. При несъответствие ще се изведе съобщение за грешка.
Забележка: От 01.03.2019г. ще се приемат данни за уведомления по чл.62, ал.5 от КТ само по новия формат и логика, независимо за кой период се отнасят данните. Ако има входирани данни в НАП преди тази дата (по пощата) ще се обработят по стария формат и логика.
Модул Заплати - При изготвяне на Декларация 1 при доход от друг източник близо до максимума,  малка оставаща сума за доосигуряване и вид осигурено лице различно от 04 и 14, автоматично се пресмята за  колко дни на минималният праг за длъжността  стига остатъчния осигурителен доход и тези дни се записват в поле 16.1, а останалите дни се прехвърлят (записват) в поле 16.4. До реализиране на този механизъм, в такива случаи се налагаше ръчно местене на дни в поле 16.4 или смяна на вид осигурен.
Пример 1: Текущ месец 02.2019 г. Служител е на СИРВ с период 2 месеца (01.2019-02.2019г). В м.01.2019 г. има отработени 23 дни (над норматива). Осигурителния му доход е 5900 лв. В м.02.2019 г. служителя трябва да се осигури  върху разликата до максималния осигурителен доход за двата месеца, т.е. върху 100 лв. Минималният праг за длъжността е 614 лв. В Декларация 1, в поле 16.1 ще се запишат 3 дни, а останалите дни  в поле 16.4.
Пример 2:  Текущ месец 02.2019 г. Служител е с осигурителна конфигурация Втора категория. От друго място е осигурен на 2500 лв. В текущата фирма е осигурен за разликата върху 500 лв. Минималният праг за длъжността е 560 лв.  В Декларация 1, в поле 16.1 ще се запишат 17 дни, а останалите дни в поле 16.4.
Модул Заплати - До момента потребителско пресмятане „21. Брой нощни дежурства“ отчиташе за нощни тези смени, за които нощните часове са повече от дневните. Съгласно чл.141, ал.2 от Кодекса на труда смяна с 4 и повече часа нощен труд се счита за нощна. Затова от версия 4.0.7 и 2019 година за нощни дежурства се считат смените с 4 и повече нощни часове.
Пример: Смяна  с 3 дневни и 3.5 нощни часове НЕ Е нощно дежурство. Смяна 2 с 5 дневни и 4 нощни Е нощно дежурство.
Модул Заплати: Извършена е корекция в алгоритъма за пресмятане на максимален осигурителен доход според чл.1 ал.9 НЕВДВКПОВ при едновременно изпълнение на следните обстоятелства:
• код НОИ - 16;
• маркиран флаг "Максимален осигурителен доход при СИРВ";
• месецът е предходен (от промени минал месец, стари отсъствия или изготвяне на Д1);
• отработените и други часове с осигурителни вноски (платени отпуски, временна неработоспособност, бременност, раждане, гледане дете и др.) не надвишават месечните нормочасове по петдневен календар;
• ФРЗ надвишава 2600 лв.;
• месецът е неизравнителен за периода на СИРВ;
• месецът е през 2018 г.;
• СИРВ периодът завършва през 2019 г.
При горните обстоятелства осигурителният доход (поле 21 от Декларация 1) следва да се ограничи до 2600 лв.
Модул Заплати:
- Актуализиран е импортът от Декларация 1 (формат 2019 г.);
- Отстранен проблем в „Отсъствия“ с визуализация на грешен брой дни, когато отсъствието обхваща минал, текущ и бъдещ период;
- Отстранен проблем при добавяне на документи с групова операция, при избрана подредба на професиите в меню „Общи параметри“ – „По код НКПД“.
- Експорт на персонални данни -  добавен е нов персонален експорт “188.ISO20022 XML HSBC”.  За да работи новият експорт е необходимо в меню „Настройка“ – „Общи параметри“ - таб „Допълнителни“, да бъде поставена отметка на „Нов механизъм за банков експорт“.

Върни До Горе