"Адванс" във Фейсбук

Омекс® 2000 в. 4.0.8 - от 06.06.2019 г.

Дата: 2019-06-06

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download

Промени и новости във версия 4.0.8 на Омекс 2000 от 06.06.2019 г.

 

Отстранен проблем с изпращането на документи по ел. поща, когато SMTP сървъра е настроен да работи под SSL;

Отстранен проблем с валидирането на определени email адреси. Валидацията на email адреси вече се извършва в съответствие със стандарт RFC 5322;

Отстранен проблем при генериране на рекапитулация за предходен месец;

Отстранен проблем с инициализация на лични календари;

Отстранен проблем с бързодействието при логване в Омекс®2000;

Отстранен проблем със спиращ WebWatcher под Firebird, в случаи когато при инсталиране на Firebird не е поставена отметка "Copy Firebird client library to <system> directory“. В този случай, при вече инсталирана версия 4.08 на Омекс®2000 и работещ Firebird, е необходимо ръчно да се копира файл fbclient.dll в системната директория, като особеностите са:

-При инсталиран Firebird x32 на ОС x32 - файла се копира в папка Windows\System32\

-При инсталиран Firebird x32 на ОС х64 - файла се копира в папка Windows\SysWOW64\

-При инсталиран Firebird x64 на ОС x64 - файла се копира в папка Windows\SysWOW64\

 

Промени и новости във версия 4.0.8 на Омекс 2000 от 28.05.2019 г.

 

Модул Заплати – При промени за минал месец е обособена необлагаема разлика, получаваща се от разлика в обезщетението за временна неработоспособност, изплащано от работодателя. Тя се пренася в разплащателно перо "Разл.болн.работодат. м.**". В перото "Разлика ФРЗ м.**" се пренася останалата облагаема разлика във ФРЗ. За целта при извършване на промени за минал месец е необходимо да бъде поставена отметка на „Сумата влиза в базата за платен отпуск“. След изпълнение на промяна за съответния месец във фиша на служителя, ще бъдат генерирани пера с разлики.
- Модул Заплати - Съгласно нормативната база и указанията на НОИ изплащане на обезщетение за временна неработоспособност за сметка на работодателя не се прави, когато то е продължение. В случая думата "продължение" се тълкува хронологично - т.е. началната дата на вторичния болничен е следващият календарен ден след крайната дата на първичния. Диагнозата на двата болнични листа е без значение.
Пример 1.  Болничен лист 1:  05.03.2019 (сряда) - 08.03.2019 (петък). Диагноза: грип.  Болничен лист 2: 11.03.2019 (понеделник) - 15.03.2019 (петък). Диагноза: грип. Независимо от отметката "Продължение" във втория болничен лист и дали служителят работи по график в събота и неделя, първите три дни от него са за сметка на работодателя, тъй като двата болнични НЕ СА хронологично продължение.
Пример 2. Болничен лист 1: 05.03.2019 (сряда) - 08.03.2019 (петък). Диагноза: грип. Болничен лист 2: 09.03.2019 (събота) - 18.03.2019 (понеделник). Диагноза: фрактура. Независимо от различната диагноза, вторият болничен лист изцяло се изплаща от НОИ поради хронологичното продължение на двата болнични.

Често потребителите не отразяват коректно флага "Продължение" в поле "Начален месец" на отсъствието, което води до невярно изчисляване на дните, изплащани от работодателя и от НОИ.  Затова преди изчисленията се извършва автоматична промяна в маркирането на поле "Начален месец". Тя се извършва при отсъствие, отговарящо на следните условия:
• отсъствието е с характер, при който се изплащат 3 дни от работодателя;
• отсъствието не е маркирано като "Продължение";
• началната дата на отсъствието е следващият ден след крайната дата на друго отсъствие със същия номер.
При изпълнение на горните условия началният му месец се изравнява с началния месец на предходното отсъствие. Ако началният месец на предходното отсъствие е в текущия месец, второто отсъствие се маркира като "Продължение".
Модул Заплати – „Общо осчетоводяване“:
- Добавени са нови пера, отнасящи се до статуса на провизиите за платени отпуски, както следва:
- Добавено е перо за осчетоводяване: "155. Общо разходи работодател". В него се включват сумите по всички начисления, отсъствия, както и осигурителните вноски за сметка на работодателя. В общите разходи се включват начисления наръка и начисления ненаръка с характер различен от „0.Без обобщаващ характер“.
- Променен е екранът за настройка на Универсален експорт в меню "Общо осчетоводяване - бутон Настройка". Премахнати са бутоните „Зареждане“ и „Изтриване“, а бутон “Редакция“ е преименуван на „Управление“.
Чрез него се влиза в основния екран на сметкоплан. Функциите на бутоните „Изтриване“, „Импорт“, „Експорт“  и „Допълване“  се запазват такива, каквито са в предходните версии на продукта.

Модул Заплати - Преработено е генерирането на Таблична ведомост заплати и Таблична справка осигуровки работодател, като e добавена възможност за изчключване на служители с нулеви суми (напуснали или назначени в бъдещ месец).  За целта при стартиране на справките след избор на подредба и селекция, се извежда  екран, в който потребителя има възможност с отметка да избира следните опции:
 • При маркирана опция „Извеждане на мерни единици на перата“, в табличните справки ще се извеждат  мерните единици на перата. 
 • При немаркирана опция „Извеждане на мерни единици на перата“, в табличните справки няма да се извеждат  мерните единици на перата.
 • При маркирана опция „Включване на служители с нулеви суми“,  в табличните справки ще се извеждат всички служители, които влизат в селекцията, вкл. и такива с нулеви суми.
 • При немаркирана опция „Включване на служители с нулеви суми“, в табличните справки ще се извеждат само служителите с ненулеви суми.

- Модул Заплати – Добавена възможност за избор след генериране на Декларация 6, дали да се отваря автоматично в pdf формат или не. За целта в меню „Сервиз“ – „Настройки“ – „Стандартни“ е добавен ред  "Автоматично отваряне на pdf за Декларация 6". След актуализация от версия 4.0.7 към 4.0.8, в полето по подразбиране има отметка.  
Модул Заплати - В осигурителни данни, в поле „Облекчения“ е добавена нова позиция - „Не се удържа ДДФЛ“. Облекчението е предназначено за служители (чужди граждани), на които не трябва да се удържа ДДФЛ. При избор на това облекчение при изготвяне на Декларация 1, в поле 31А ще се запише стойност 0.
Модул Заплати - От меню „Обработка“ – „Декларации за НАП“ е премахнато меню "Разпечатка Уведомление НАП чл.123 прил.5“. При изготвяне на Уведомление по чл.123, автоматично се генерира списък със служителите по Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 в pdf формат.
Модул Заплати – Декларация 1:
 - Съгласно тълкувателно писмо на НОИ  членовете на избирателните комисии се причисляват към изборните длъжности (лица по чл.4, ал.3, т.8 от КСО) и за тях според чл.6, ал.3 от КСО осигурителни вноски се дължат на възнагражденията, но не по-малко от минималния осигурителен доход, а при липса на такъв - върху минималната работна заплата.
 - За вид осигурен 04 (за работещи по допълнителен трудов договор)  и осигурителен доход под минималния осигурителен праг, при изготвяне на Декларация 1 не се извършва служебно прехвърляне на дни от 16.1 в 16.4.
 - В т.29 на Декларация 1 се подава неограничено брутно възнаграждение, когато няма ГВРС вноска.
 - В т.31 на Декларация 1 не се включват необлагаеми, но осигуряеми начисления.
Модул Заплати:
 - Увеличен е броят на стандартните суматори от 75 на 120.
 - Коригирано изчисляването на суми за компенсиране на данъци и лични осигуровки, когато некомпенсируемата плюс компенсируемата сума не надвишават максималния осигурителен доход, но с пресметнатата добавка го надвишават.
 - Добавен допълнителен анализ, изключващ въвеждане на потребителско пресмятане, зависещо от суматор, в който то е включено.
 - Отстранен проблем при изтриване на стандартен суматор в случай, че той е междинен в списъка.
Модул Кадри - Добавена възможност за избор, генерираните Уведомления по чл.62 в pdf формат по колко на страница да бъдат. За целта в меню „Сервиз“ – „Настройки“ – „Стандартни“,  е добавен ред  "Уведомления за НАП по едно на страница". След актуализация от версия 4.0.7 към 4.0.8, в полето по подразбиране няма отметка.  При условие, че потребителят желае уведомленията да са по-едно на страница, е необходимо да постави отметка в полето.
Експорт на персонални данни:
 - Добавен е нов персонален експорт “189.IBM-2019”.  За да работи новият експорт е необходимо в меню „Настройка“ – „Общи параметри“ - таб „Допълнителни“, да бъде поставена отметка на „Нов механизъм за банков експорт“.
 - Добавена е възможност в параметри на експорта, за по-дълго име на файл -  до 44 символа плюс  разширението.
 - Импорт на данни - В импорт 2.17 "Банкови сметки" е добавено ново поле  "За деклариране в НОИ".  Описание на импортите се съдържа в документ с наименование Импорт на данни в ОМЕКС 2000.pdf, намиращ се в папка Omeks2000\bin\Documentation на инсталацията на Омекс®2000.

Модул Web Портал – добавени нови подменюта „Администратор на уеб-модули“ и „Е-mail център“ в меню „Сервиз“ на Омекс®2000 за настройка на модул Уеб-Портал.
• Администратор на уеб-модули
Добавена е нова функционалност Администратор на уеб-модули. Тя дава възможност за настройване на приложението Уеб портал в Омекс®2000. До версия 4.0.7 тази настройка се извършваше външно чрез стартиране на Конфигуратора на Портала (PortalConfigurator.exe). След актуализиране на Омекс®2000 и на приложението Омекс®Портал към версия 4.0.8, в меню "Сервиз" се появява  ново подменю "Администратор на уеб-модули".
При избирането му и въвеждане на администраторска парола, се отваря основен прозорец, в който, под форма на страници, се намират настройките на Уеб-приложенията "Портал", "Имущество" и Атестации". Към момента е активна само страницата на модул "Портал".
След като се стартира актуализираното приложение Омекс®Портал и се отвори екранът за вход в Портала, в списъка с бази на фигурата по-горе автоматично се зарежда базата (или базите), свързани с Уеб-портала. Настройките на Портала, свързани с тази база, се прехвърлят автоматично от Конфигуратора на Портала в новия модул на Омекс®2000.
След като се маркира желаната база, бутон <Редакция> се активира и могат да се преглеждат и променят различни настройки на Портала, извършвани до версия 4.0.7 чрез Конфигуратора на Портала.
След натискане на бутон <Редакция>, се отваря страница с основи настройки.
Най-важната настройка е E-mail конфигурация. Това е настройка, която, при обновяване на Портала към версия 4.0.8 автоматично се прехвърля от настройките на Портал-Конфигуратора и се записва в списъка в поле "Конфигурации", страница "SMTP-конфигурации" на другия нов модул "E-mail център" в меню "Сервиз". Чрез нея се задават настройките на e-mail сървъра за изпращане на съобщения между служители, ръководители и заместници като се дава възможност за всяка база, свързана с Портала, да има отделна SMTP-конфигурация.
В поле "Използвай стария e-mail механизъм" в страница „Основни“, няма отметка.
Наличието или не на отметки в полетата, е пренесено от настройките в страница "Конфигурация" на Конфигуратора на Портала - версия 4.0.7 и по-стари.
По-долу са описани всички настройки, които се правеха през Конфигуратора на Портала в страница "Конфигурация" с бутона-икона  , а във версия 4.0.8 и по-високи са пренесени в модул "Администратор на Уеб-модули".
Страница „Известяване“
Тази страница съдържа полета, пренесени от различни страници на Конфигуратора на Портала, версия 4.0.7 и по-стари.
Пълно описание на пренесените опции може да се намери в документа "Какво ново" на продуктите Омекс®2000.
• Е-mail център
Създадено е ново подменю „Е-mail център“. В него се пренасят настройките, свързани с комуникациите в Омекс®Портал (SMTP-настройките, управлявани до версия 4.0.7 от Конфигуратора на Уеб-портала), както и проследяването на състоянието (Статус) на изпратените през Портала съобщения. Отделните страници на подменюто са описани и илюстрирани по-долу.
Страница „Изпратени e-mail-съобщения“
В тази страница, в табличен вид, се извеждат всички обменени съобщения в системата, дата на изпращане, подател, получатели, тема на съобщенията (колона „Относно“) както и техния статус:
- Нов – съобщението изчаква да бъде изпратено;
- Грешка – съобщението не е изпратено поради грешна настройка на SMTP-конфигурацията;
- Изпратен – съобщението е изпратено.
В таблицата по-горе не се отразява получаването на съобщението от получателя, а само изпращането.
Чрез маркиране на дадено съобщение и натискане на бутон <Информация>, се извежда по-подробна информация за съобщението.
Чрез бутон <Опресняване> се извършва „опресняване“ на списъка със съобщения – извежда се техния текущ статус и се добавят новопостъпили съобщения.
Бутоните <Изпращане>, <Изтриване> и <Експорт> представляват функционалности, които ще се разработват в следващи версии на Омекс®2000.
Страница „Общи параметри“
В полетата на тази страница се задават времеви интервали в избраната мерна единица – милисекунди, секунди, минути, часове – поле „Времева мерна единица“. Мерната единица по подразбиране е „минути (min)“.
В поле „Брой опити“ се задава максималният брой опити, които системата трябва да направи за изпращане на дадено съобщение, преди да преустанови изпращането. Стойността по подразбиране е 5.
В поле „Интервал на обработка на нови съобщения“ се задава интервал за обработка на списъка с нови е-mail съобщения за изпращане. Стойността по подразбиране е 5 минути.
В поле „Интервал на последваща обработка“ се задава интервалът за обработка на списъка с е-mail съобщения за повторни опити за изпращане. Стойността по подразбиране е 5 минути.
В поле „Време за следващ опит на съобщение“ –   интервал на изчакване преди да се започнат опити за съобщение, което не е изпратено успешно, да се изпрати наново. Стойността по подразбиране е 10 минути.
Страница „SMTP конфигурации“
В тази страница се дефинират различни конфигурации, използвани за изпращане/обмен на електронни съобщения (e-mails) в конкретна организация и/или извън нея. Всяка фирма/организация може да има отделна SMTP-конфигурация.
В случай, че потребителят използва модул „Уеб-портал“:
След актуализиране към версия 4.0.8, в тази страница се появява автоматично настройката на Уеб-портала „Параметри за връзка с e-mail сървър“ (дефинирани в Портал-конфигуратора в предходни версии) под наименование, автоматично образувано от думата „Portal” и името на SMTP-сървъра.
Ако съществуват повече от една бази в Омекс®2000, свързани с Уеб-портала, то след обновяването към 4.0.8 в списъка в поле „Конфигурации“ ще има две (или повече, в зависимост от броя на свързаните с портала бази) конфигурации. Действията „добавяне“, „редакция“ и „изтриване“ на конфигурация се извършват чрез бутоните вдясно на поле „Конфигурации“. 
С версия 4.0.8 и по-високи става възможно всяка база на Уеб-портала да работи с различна SMTP-конфигурация, която се избира в страница „Настройки за фирмата“.

Върни До Горе