"Адванс" във Фейсбук

Омекс® 2000 в. 4.0.9 - от 18.07.2019 г.

Дата: 2019-07-18

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download

Промени и новости във версия 4.0.9 на Омекс 2000 от 18.07.2019 г.

 

Документи за НОИ  2019 г. – отразени са промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (приети с Постановление № 117 от 15.05.2019 г., обн., ДВ бр.40/17.05.2019 г.), влизащи в сила от 01.07.2019 г. 
 С промените се дава възможност за посочване на лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Accont Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българска народна банка (БНБ), за изплащане на парични обезщетения и помощи. Отпадат полетата за BIC и име на банка в изходните файлове за НОИ, при деклариране или промяна на банкова/платежна сметка;
 - Актуализирани са номерата на обстоятелствата съгласно новата спецификация в Приложение 9, 10 и 11;
 - Променена е структурата на файловете с данни за удостоверение Приложения 9, 10 и 11;
- Модул Заплати – Документи:
- Актуализирани са образците на приложенията и декларациите за временна нетрудоспособност и майчинство от 01.07.2019 г.;
- Добавен е нов макет на фиш Word, в който се визуализират осигурителните вноски работодател и осигурено лице по месеци, в случаи на стари отсъствия и промени за минал месец. Макетът е с наименование „Фиш Word с помесечни осиг.“;
- Добавен е нов макет за извеждане в Word, на служебна бележка за теглене на кредит от банка за 12 месеца. Макетът е с наименование „Сл.бележка за теглене кредит от банка 12 м.“ ;
След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.0.9 и стартиране на програмата, се     отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък с документите (макети). Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи -> Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.0.9 с наименование NEWTEMPLATES_409.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията на Omeks2000.
Модул Заплати - в изходните документи:  таблици (секция „Суми и осигуровки“), рекапитулации и схеми за осчетоводяване е добавено ново поле "Реална данъчна основа". За лицата с избрано данъчно облекчение „Инвалид“ или „Трудоустроен инвалид“,  то се равнява на данъчната основа, редуцирана със 660 лв., но не по-малка от 0. За лицата, които не плащат данък в България (данъчно облекчение „Не се удържа ДДФЛ“) то е нула, за останалите категории се равнява на данъчната основа.
Модул Заплати - при пресмятане на средносписъчен състав в рекапитулации и трудов стаж при приключване при еднодневни трудови договори се зачитат само дните, в които лицето е било на еднодневен трудов договор. Отчита се и продължителността в часове по тези договори. Дните по еднодневен договор се делят на календарните дни, за да се получи добавката към средносписъчния състав.
              Пример: При текущ месец май 2019 г. 
              За служител с 3 отработени дни по 8 часа – средносписъчен брой = 0.10 
              За служител с 8 отработени дни по 4 часа – средносписъчен брой =0.13 
Декларация 1:
 - Коригирано пресмятане на т.31 в Декларация 1 при старо отсъствие болнични от НОИ, заменящо болнични от работодателя;
 - При формиране на Декларация 1 и избран код по ЗОК „110.Без ЗО“  не се формира втори нулев запис;  
 - Коригирано пресмятане на т.29 от Декларация 1 при сторно ФРЗ от предходни месеци, превишаващо ФРЗ от текущия месец.
 - Документи - Таблици – в опциите при добавяне или редакция на Таблица, е добавен нов ред „Без сумарен ред“. При отметка на тази опция за всички графи от таблицата няма да се генерира сумарен ред.
Модул Заплати:
 - Добавена възможност за сравняване на отсъствията на служителите в Омекс®2000 и в продуктите на Geocon (меню „Сервиз“ – „Външни средства“)  по персонален или служебен номер.

 - Отстранен проблем в сумарни редове в Таблична ведомост заплати и Таблична справка осигуровки работодател, когато има служители с нулеви суми;
 - Отстранен проблем при генериране на документ и избор на тип (формат) MS Word документ (.DOC);
 - Отстранен проблем с грешка при генериране на файл за някои експорти, когато в селекцията има служители с ЛНЧ, чиито номера започват с 30; 
 - Отстранен проблем в Приложение 9 за болничен започващ изцяло в следващ месец, в случай на прекъсване на осигуряването в текущия;
 - Отстранен проблем при изпращане на документи по е-мейл в случаите, когато е-мейл адресите на служителите са написани с главни букви.
 - Експорт на персонални данни - Подобрено е поддържането и въвеждането на дати при генериране на експортен файл  от общо осчетоводяване и избрана опция в параметрите на експорта за дата и вальор - „Ръчно въведена дата“. За целта след натискане на бутон „Експорт“ от съответната страница в Общо осчетоводяване, се извеждат последователно диалогови прозорци за въвеждане на дата и вальор. Въведените дати се потвърждават с бутон „ОК“, след което се извършва обработка и създаване на експортен файл.
 - Експорт на персонални данни – Добавени са нови експорти:
  192. MultiCash –Превод–Прокредит-2019 
  193. MultiCash – Бюджет –Прокредит -2019
Забележка: Данните за произход на средства за изброените експорти се записва в "Допълнителни параметри" в настройката на експорта. За да работят новите експорт е необходимо в меню „Настройка“ – „Общи параметри“ - таб „Допълнителни“, да бъде поставена отметка на „Нов механизъм за банков експорт“.
 - Експорт на персонални данни – екран "Съдържание на анотацията" в параметрите на експорта е разделен на две секции - "Основание за плащане" и "Още пояснения". Това разделяне е необходимо за експорти, изпълнявани с новия механизъм, които позволяват във формата си втори ред за анотация. Съдържанието на всеки ред в изходния файл на такива експорти се определя от избраните във всяка секция елементи.
Избраните полета в секция "Основание за плащане", означена с "1", се извеждат в изходния файл в първи ред на анотацията, а избраните в секция "Още пояснения", означена с "2" - във втори ред на анотацията.  Ако експортите се изпълняват БЕЗ отметка в поле "Настройка - Общи параметри - Допълнителни" - "Нов механизъм за банков експорт", позиционирането на елементите на анотацията в която и да е секция при настройване на експорт не оказва влияние при извеждане на анотацията в изходния файл, т.е. максималната дължина на анотацията се определя от зададения за нея брой символи в един ред. Ако експортите се изпълняват С отметка в гореспоменатото поле, разделянето на избраните елементи за анотация в двете секции има смисъл само за експорти, които позволяват извеждане на анотацията в два реда.
 - Експорт на данни – добавена възможност експорт на данни да се извършва по персонален или служебен номер. В контекстните менюта "Експорт на данни" -> "Експорт служители”, след избор на селекция и опции за клонирани служители е добавен диалогов прозорец за избор. 
- Модул Омекс® Commander PRO:
 - Добавена е нова операция "Импорт на данни" в група „Импорт/Експорт на данни“.
 В основните параметри на операцията се избират селекцията от служители и идентификаторът за импорт: по ЕГН или Персонален номер. Там се намира и опцията „Само клонирани“.
 В секция „Други параметри“ се извършва настройка (избор) на:
  • Тип импорт; 
  • Формат на датата – ако не е въведено нищо, по подразбиране датата е във формат dd.MM.yyyy;
  • Разделител/Формат;
  • Разплащателно перо – опцията е активна при избран импорт на разплащателни пера на служителите;
  • За всички останали импортни формати, допълнителните им настройки се приемат по подразбиране;
 - Добавена е възможност за генериране на таблица в стандартен tab delimited (.txt/csv) файл. В тази връзка в операция "Таблици", на ред „Формат на документа“ е добавена опция за избор "Tab delimited файл (.TXT)".
При избор на тази опция, изходният файл от генерирането на избраната таблица се записва директно в txt формат.

Върни До Горе