Фирма "Адванс" стана на 33 години

Количка

0 артикула

  "Адванс" във Фейсбук

  Омекс® 2000 в. 4.1.2 - от 27.11.2019 г.

  Дата: 2019-12-09

  Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download

   

  Промени и новости във версия 4.1.2 на Омекс 2000 от 27.11.2019 г.

  • Променен е механизмът за активиране на Омекс®2000, като активирането ще става автоматично при първото стартиране след инсталиране на нова версия от 4.1.2 нататък. При първото активиране ще Ви е необходим Вашият клиентски номер, който представлява първите 8 цифри от името на последния изпратен Ви ключ.
  • Прегрупирани са настройки и опции в меню „Общи параметри“ на Омекс®2000, както следва:
  • "Общи" – нормативно определени параметри и стойности, както и опции които имат отношение с действия при месечно приключване;
  • "Изчислителен механизъм" – опции и настройки, които касаят изчислителния механизъм на Омекс®2000;
  • "Поведение“ -  настройки и опции, които имат отношение с различно поведение на системата;

  Страниците  "Номериране" и "Лични данни" са непроменени.

  В меню „Общи параметри“ са преместени и настройките, намиращи се до версия 4.0.9 в Омекс Интегратор – „Настройки на Омекс сървър“ – таб „Изчисления“. От версия 4.1.2 те  могат да бъдат задавани за всяка фирма отделно.

   

  • Документи за НОИ - добавена е възможност за избор на дата на завеждане на болничния при работодателя, която да излиза автоматично при добавяне на документ за НОИ или пренос към НОИ от екран „Отсъствия“. За целта, в меню „Настройка“ – „Общи параметри“, таб „Поведение“ е добавено ново поле „Дата на завеждане на болничния“. Възможностите за избор са както следва:  Първо число на текущия месец,  Последно число на текущия месец,  Текуща дата на системата.
  • След актуализиране на версията по подразбиране в полето е избрано – „Първо число на текущия месец“.  Потребителят може да избере някоя от другите опции за дата, след което да запише промените с бутон „Запис“.
  • Модул Заплати - добавен е автоматичен анализатор за въведени некоректни данни, водещи до некоректно изготвяне на Декларация 1, Декларация 6 или липса на синхронизация между тях. Грешките може да се дължат на:
  • неправилно редактиране или добавяне на персонални данни - данни за заплата, общи данни, начисления, удръжки, отсъствия и др.;
  • некоректна групова операция;
  • некоректни данни, постъпили след импорт на данни;

  След получаване на съобщение за грешка некоректността следва да се отстрани от потребителя, в противен случай не може да се извърши никакво пресмятане, както и да се изготви документ или експорт на данни!

  Подробно описание може да намерите в инструкция „Грешки при некоректни данни за Д1“ на сайта на ОмегаСофт.

  Добавена е настройка, която позволява изключване на механизма за проверка на валидност на данни. Настройката се намира в меню „Общи параметри“ – „Изчислителен механизъм“ с име "Изключване на проверка на валидност на данни за Д1". НЕ се препоръчва изключването на тази настройка, освен при изрична инструкция от ОмегаСофт, тъй като това може да доведе до некоректно изготвяне на Декларация 1, Декларация 6 или липса на синхронизация между тях! След извършване на месечно приключване, ако тази настройка е маркирана от потребителя (т.е. проверката е изключена), автоматично ще бъде включена.

  • Модул Заплати – В Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация,  чл.26, ал.4 гласи: “При прекратяване на правоотношението среднодневният размер на паричното обезщетение за компенсиране на неизползваните дни платен годишен отпуск се определя от размера на основната месечна заплата, определена на служителя към датата на прекратяване на правоотношението, и средномесечния брой на работните дни за съответната година“.

  Отделно чл.2 на същата наредба гласи: “Наредбата се прилага за служителите по служебно и по трудово правоотношение в държавната администрация”.

  Досега прилаганите алгоритми в стандартни пресмятания „7.Неизползуван отпуск„  и  „37.Неизползв.отп.-автомат.дни“ изчисляват по чл.26, ал.4 на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (средномесечни работни дни) само за държавни служители (код НОИ = 5).

  При наличие на служители с трудови правоотношения в държавната администрация, за правилното изчисляване на техните обезщетения за неизползвани отпуски следва да се създадат  нови разплащателни пера с характер „23.Неползван отпуск“ и със стандартни пресмятания, както следва:

                48. Неизползуван отпуск-служител в ДА

                49. Неизп.отп.служит.ДА-автомат.дни

   

  За държавни служители могат да се ползват както досегашните, така и новите  пресмятания. Новите стандартни пресмятания са добавени автоматично при създаване на нова база.

  • Модул Заплати – добавена е възможност в меню „Суми“ на служителя, да се визуализират дните по отсъствия с нулева стойност (болнични, неплатени отпуски и т.н.). За целта в меню „Настройка“ – „Разплащателни пера“ за секция „Отсъствия“ е добавена опция „Показване в екран „Суми“ и при нулева стойност“.

   

  След актуализация с версия 4.1.1 в перата за отсъствия тази опция не е маркирана. За да се визуализират нулевите отсъствия е необходимо потребителят да постави отметка на желаните пера. Резултатът в меню „Суми“ е показан на фигурата по-долу:

   

  • Промени минал месец – извършва се модифициране на данни при промени минал месец с оглед на избягване на некоректни ситуации, както следва:
  • Пресметнатото ново ФРЗ е положително, а дните ФРЗ (отработени+платени отпуски) са нулеви. В този случай се прибавя ден платен отпуск за сметка на други отсъствия. Корекцията не се изпълнява при СИРВ>1 (НОИ код=16), тъй като в този случай това е допустима ситуация. Ако служителят през целия месец е извън осигуряване (непостъпил, напуснал или в неплатен без стаж), не се изпълнява промяна минал месец.
  • Пресметнатото ново ФРЗ е нулево (породено от сторнираща допълнителна сума), а дните ФРЗ са ненулеви. Тогава тези дни се пренасят в други отсъствия (ред 20 от стари суми, т.16.4 от Декларация 1). 
  • Добавена възможност във формите, в които има избор на селекция, допълнително да се избират служители от списък от избраната селекция. За целта е добавена още една опция "Избор на служители".

   

  След поставяне на отметка и натискане на бутон „Избери“ се отваря екран със списък от служители от избраната селекция. Изборът става с поставяне на отметка.  Във формата има възможност за търсене по: служебен номер, име, презиме, фамилия и ЕГН. Търсенето по ЕГН е възможно, само ако в „Сервиз“ – „Администратор“ – „Права по менюта“ – „Служители“ е разрешено „Достъп до ЕГН/ЛНЧ“ и в момента на търсене е избрано показване на ЕГН/ЛНЧ на служителите. Във формата има възможност и за сортиране на служителите в списъка с натискане на името на колоната. Добавени са и функционални бутони:  „Всички“ – автоматично маркира всички служители, „Обърни“ – обръща маркирането, „Нито един“ – размаркира маркираните. След избор на служителите от списък и натискане на бутон „Избери“ избраната операция се извършва само за маркираните служители. 

   

  • Модул Изпращане на електронни документи - преместени са настройките за изпращане на документи по е-мейл от настройките на Омекс Сървър, намиращи се в "Омекс® Интегратор“ – „Настройки на Омекс Сървър", таб „Други“, в Омекс®2000, меню "Сервиз“ – „Е-mail център". Във версия 4.0.9 и по-стари настройката е илюстрирана на фигурата по-долу:

  http://appserver2/ontime/api/v6/attachments/4754/data?oauth_token=895dd0f6-45da-42f0-b8fa-535a30973541&token=oopVaWj4pWFWp0rkmQoR8nBeXtmsrLQD4JVsrl4ud90=

  След актуализиране към версии, по-високи от 4.0.9, се извършва автоматично конвертиране на горната настройка и визуализирането й в меню "E-mail център" изглежда по следния начин:

   

  Ръчно трябва да се попълнят полетата "eMail адрес" и „Име на подателя“. Те могат да са индивидуални за всяка фирма, както и SMTP-конфигурацията. Преместването на настройките за изпращане на документи по мейл в настройките на конкретната фирма дава възможност отделните предприятия/фирми да имат различни настройки. Различните SMTP-настройки могат да се визуализират и редактират в ТАБ "SMTP-конфигурации", полетата за настройка в който са илюстрирани на фигурата по-долу:

   

  http://appserver2/ontime/api/v6/attachments/4756/data?oauth_token=895dd0f6-45da-42f0-b8fa-535a30973541&token=H89Q5ZZoCpqpDyXyAzIYMNRkWkBuzH99HeBc7K5J1p8=

  В поле "Конфигурация" се намира списък от SMTP-конфигурации, които след като бъдат избрани, могат да се редактират или изтриват с бутоните-икони вдясно на полето.
  Добавяне на нова конфигурация също става чрез бутона-икона непосредствено вдясно на поле "Конфигурация" - фигурата по-долу:

  http://appserver2/ontime/api/v6/attachments/4757/data?oauth_token=895dd0f6-45da-42f0-b8fa-535a30973541&token=F9+n2kn6BFrHgRMCPxVEa/aAc8nrEUThSuy7SAAVhM4=

  Чрез бутон <Провери> се извършва тестване на верността на зададената конфигурация като се зададе валиден мейл-адрес както на изпращача, така и на получателя в последователно отварящите се диалогови прозорци.

  ТАБ "Други" в "Омекс® Интегратор“ – „Настройки на Омекс Сървър", след актуализиране към версии, по-високи от 4.0.9 изглежда по следния начин:

   

  Добавена е възможност за филтриране на списъка от изпратени имейли в меню „E-mail център“.

  За целта е добавен нов бутон „Филтри“.  Възможните категории за филтриране са:

   


  Приложение – със следните възможности:  Омекс®2000, Омекс®Портал, Омекс®Имущество, Омекс®тестации,  Омекс®Командер.

  Статус със следните възможности:  Нов, Изпратен, Нов опит, Грешка.

  Период - със следните възможности: Днес, Вчера, За 7 дни, За 30 дни, Период.

  От филтри „Приложение“ и „Статус“ може да се избира повече от една опция. От филтър „Период“ е възможно да се избира само една опция.

  Във връзка с направените промени и преместени настройки е актуализирана инструкция „Изпращане на документи по електронна поща“ в сайта на „Омега Софт“.

  • Модул Заплати/Кадри:
  • В рекапитулация по селектори е добавено сумиране и на елементи  "Общо начисления" и "Сума за получаване" в избраните селекции;
  • Добавена проверка за принадлежност към суматор ФРЗ на начисления с характери на видовете платен отпуск (редовен, допълнителен, служебен и ученически). Пример - стандартно пресмятане 47: "Добавка към платен отпуск по чл.21 НСОРЗ";
  • Коригирано отчитането на дни временна неработоспособност от работодателя при 3 отсъствия в 1 месец, от които третото не е последователно с другите две;
  • В Таблична ведомост заплата при избор на служители с ненулеви суми, се включват и лицата с отсъствие за месеца "Гледане на дете от 2-8 г.;
  • При маркирана настройка в Общи параметри "Месечно провизиране в текущата година", не се пресмята счетоводна провизия за текущата година за напуснали служители;
  • В случаи, когато старо отсъствие заменя временна неработоспособност от работодателя, преброените дни се редуцират до 3, независимо от въведената начална и крайна дата;
  • При генериране на начисления и удръжки за разликите при промени минал месец начислението за разлика болнични от работодателя се включва в суматор ФРЗ със знак минус. За вече генерирани промени и създадени пера, е необходимо перото за  разлика болнични от работодател да се добави ръчно в суматор ФРЗ със знак минус.
  • Изчистено закръгление, водещо до евентуално разминаване на Д1 и Д6 при едновременно наличие в данните на един служител на неплатени отпуски за сметка на осигурителя и осигурените лица.
  • Добавена е проверка за валидност при въвеждане на e-mail адрес в данните на служителя в меню „Основни данни“, поле "Личен e-mail адрес". Валидирането се извършва по стандарт  RFC 5322. За вече въведени адреси или импортирани такива, е добавен нов списък в меню Документи -> Списъци -> Невалидни данни, с наименование "Невалидни e-mail адреси". Валидация се извършва  само при въведен e-mail адрес. Списъкът е добавен за избор на  право за достъп („Администатор“ – „Права по менюта“ – „Документи“).
  • Добавена възможност списъци  Новоназначени и Напускащи служители да се генерират за избран период, а не само за един месец.

   

  • Експорт на персонални данни:
  • Променено е записването на крайната дата на плащане в експорт „26. БУЛБАНК-Превод“, както следва:  датата посочена в поле вальор + 1 работен ден.
  • Добавени са нови експорти:

              194. CITI Bank 2019 Бюджет

              195. CITI Bank 2019 Превод 

  За да работят новите експорти е необходимо в меню „Настройка“ – „Общи параметри“, таб „Поведение“, да бъде поставена отметка на „Нов механизъм за банков експорт“.

  • Модул Web Портал
  • Добавена е възможност за копиране на конфигурация в Администратор на уеб-модули.
  • Разширено е полето за адреса и в двата езика;
  • Премахната е колоната за изплатени дни  (“Paid”) от всички таблици за дни в суматорите.
  • В английската версия е добавен екран за Работен календар;
  •  Отстранен проблема с изпращане на два e-mail вместо един,   при подаване на заявление за "Дистанционна работа", ако в "Администратор на уеб-модули" – „Основни" няма отметка на "Одобряване на заявленията от заместващия".
  • Настройките за "Предупреждение за 10 дни неизползван отпуск" и "Предупреждение за непланиран отпуск" сa прехвърлeни от Конфигуратора на Портала,  в Омекс®2000 -  меню "Администратор на уеб-модули".